BOL heeft met de gemeente Den Haag een wijkschouw gedaan om een aantal verbeterpunten door te spreken die door onze bewoners zijn aangedragen.

Geplaatst op 08-10-2022 10:23
Bron          


Wijkschouw september 2022

BOL heeft met de gemeente Den Haag een wijkschouw gedaan om een aantal verbeterpunten door te spreken en te bekijken die door onze bewoners zijn aangedragen. BOL heeft de knel- en verbeteringspunten laten zien door samen met een drietal gemeenteambtenaren van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg langs deze punten te fietsen in de wijk.
    
Vanuit de Huiskamer van Leidschenveen zijn we naar het kruispunt Libelsingel-Kokkelsingel gefietst om de onduidelijkheid van het schoolgebied in de verkeersituatie te bespreken. Meer bordaanduidingen en een betere inrichting van het kruispunt zou de veiligheid kunnen vergroten. De hoge rijsnelheden van automobilisten op de Libelsingel zijn ook besproken, die wellicht door een andere straatinrichting tegengegaan kan worden. Het toevoegen van middenstrepen en een bermvernauwiing kan visueel leiden tot lagere snelheden.

Daarna is naar de Landscheidingsdijk parallel gesitueerd aan Leidschenveen gefietst, waar de mogelijkheid van extra toegangen en herinrichting is besproken. BOL heeft de zorgen van direct omwonenden over hun privacy genoemd, waarbij een mogelijke oplossing kan zijn om het (natuur)voetpad achter de dijk aan te leggen in plaats van op de dijk.

Vervolgens is via de groenstrook langs de Zoetermeerse rijweg naar het mogelijk toekomstige zonnepark aan de Roeleveenseweg gefietst, precies aan de grens met Zoetermeer. In de groenstrook is stil gestaan bij de vergrassing, waardoor er weinig bloeiende planten/kruiden zijn. De groenbeheerder gaf aan dat de stikstof neerslag op deze groenstrook groot is, waardoor de grond erg voedselrijk is. Door meer te maaien per jaar en het groen af te voeren wordt getracht daar iets aan te doen. Momenteel wordt dit 2 keer per jaar gedaan, maar beter zou 3 keer zijn. Helaas is door budget beperkingen dit (nog) niet mogelijk.

Het zonnepark aan de Roeleveense weg dat potentieel gerealiseerd zal gaan worden is besproken, waarbij vooral het landschappelijke verlies van dit park een zorg is voor de BOL en de gemeente. Het gebied maakt deel uit van een groenstructuur in Zuid-Holland, waardoor (deze) herbestemming ons inziens niet wenselijk is. 

Langs de A12 is gefietst naar een natuurpad dat onderdeel uitmaakt van een “rondje Rietbuurt”. Hondenbezitters zouden graag hekken zien bij oversteekplaatsen, zodat de veiligheid van hun hond wordt verbeterd. De gemeente gaf aan dat dit niet past in hun beleid, daar er dan te veel hekken dienen te komen. Honden moeten volgens de gemeente in het gebied onder appel staan of aan de lijn lopen. 

Daarna zijn we via de grafitti-kunst in het tunneltje van de Veenweg onder de Randstadrail naar het Madeliefveld gefietst. In het tunneltje is aangegeven dat de verf begint te bladderen, waardoor onderhoud wellicht nodig is. Op het Madeliefveld is een grote flat gepland door de woningbouwcoöperatie WoonInvest met drie woontorens voor ca. 250 sociale huurwoningen. BOL heeft de zorgen van direct omwonenden doorgeven over de impact op hun leefomgeving. We hebben hierbij aangegeven dat de torens wellicht iets anders geplaatst hadden kunnen worden waardoor deze impact minder groot had kunnen zijn. Ook zijn de zorgen over het parkeren van auto’s en fietsen benoemd, daar de praktische uitvoering niet goed lijkt te worden wanneer alleen met de minimale normen wordt gewerkt. 

De BOL heeft de wijkschouw als zeer positief ervaren, omdat er zeer direct over een aantal knel- en verbeterpunten kon worden gesproken met de daarvoor verantwoordelijke gemeenteambtenaren. Dit vraag zeker om herhaling! 

 ===