Informatie van Hoogheemraadschap Delfland m.b.t. PFOS in sloot Forepark

Geplaatst op 29-07-2023 09:24
Bron          

Onderstaande brief is 28 juli jl. bij omwonende door Hoogheemraadschap Delfland bezorgd. Hiermee informeren zij over wat er tot nu toe is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren.ONDERWERP
Acties en maatregelen naar aanleiding van hoge PFOS-waarden in sloot Forepark

Beste bewoner,
Halverwege juli heeft u waarschijnlijk gehoord over de PFOS-vervuiling in een sloot in het Forepark in Den Haag: een sloot die dicht bij uw woonwijk of bedrijf ligt. Met deze brief wil ik u daarover bijpraten want ik begrijp uw zorgen over deze situatie.
De situatie in 2020 - 2021
In 2020 en 2021 is in een sloot op het bedrijventerrein Forepark een hoge concentratie PFOS gemeten. Dit is de sloot tussen Donau en Tiber langs de Linge/Regge. Wij kwamen hier achter omdat wij daar wilden baggeren en we dan standaard meten. Omdat we in de sloten in de omliggende woonwijk moesten baggeren, hebben wij ook daar metingen in de bodem gedaan. Daar waren de PFOS-waarden heel veel lager. Een uitgebreide uitleg van deze situatie vindt u op onze site: www.hhdelfland.nl/pfas. De meetresultaten hebben we in 2021 wel gedeeld met het Informatiehuis Water en daarmee werden deze resultaten openbaar. Onze afwegingen in 2021 om de meetresultaten niet actief te delen met buurtbewoners, zijn gemaakt op basis van een bestaand beleid rond de normen die door het Rijk zijn vastgesteld. In de waterbodem in de sloten in de woonwijk waren de gemeten waarden zo laag dat er geen aanleiding was het oppervlaktewater te meten. Ook daarom zijn de omwonenden toen niet geïnformeerd.
Genomen maatregelen in 2020 - 2021
Uiteraard hebben we toen de vervuilde sliblaag van de bodem van de sloot op het bedrijventerrein Forepark weggehaald en afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor vervuild slib. Genomen maatrelen nu
Op 10 juli van dit jaar zijn versneld twee nieuwe metingen verricht om een beeld te krijgen van de huidige waarden. Ook zijn andere belanghebbenden zoals de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst Haaglanden geïnformeerd. Op 14 juli hebben de bewoners van de omliggende wijk een brief van ons ontvangen. Hierin hebben wij informatie gegeven over de situatie en de reden van onze handelwijze.

Op 21 juli hebben we uit voorzorg de sloot op het bedrijventerrein Forepark afgesloten.  Uit de twee versnelde metingen van 10 juli blijkt namelijk dat het slootwater vervuild is. De gemeten PFOS-waarden zijn weliswaar lager dan de  metingen uit 2021 (180 nanogram per liter in 2021 ten opzichte van 85 nanogram per liter nu) maar we ontdekten ook dat andere PFAS-stoffen in de sloot zitten. Ook in de woonwijk naast de sloot is een meting verricht, maar de resultaten  daarvan geven vooralsnog geen aanleiding om ook daar sloten af te sluiten. 
Op 17 juli is gestart met 14 nieuwe oppervlaktewatermetingen, 8 waterbodemmetingen en 2 landbodemmetingen. 
Op 21 juli hebben wij van de bewonersvereniging een brief ontvangen met vragen. 
Onderzoek bron vervuiling 
Het onderzoek naar de bron van de vervuiling is in 2021 niet uitgevoerd. Dit is te wijten geweest aan een onjuiste interpretatie van een meting in een hemelwaterafvoer op de locatie. De meting van 2.200 ng/l in het riool is genoteerd met  een komma, waardoor deze lager leek dan in werkelijkheid het geval was. Hierdoor is er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vervuiling. Momenteel is het onderzoek naar de bron opnieuw in uitvoering. Wij hopen daardoor alsnog de bron van de vervuiling te achterhalen. Wanneer dit het geval is, worden maatregelen genomen. 
Gezondheidsrisico’s
We snappen dat u ongerust bent. En dat u meer wilt weten over de gezondheidsrisico's van PFOS. Helaas kunnen wij hier geen uitspraken over doen. Wij hebben daarom contact opgenomen met de GGD Haaglanden en zij beantwoorden  momenteel de vragen hierover.
U kunt met de GGD contact opnemen via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl of (088) 355 01 00.
Daarnaast hebben wij alle metingen, zowel die uit 2021 als de metingen die wij momenteel verrichten, voorgelegd aan het RIVM voor interpretatie, duiding en advies. 
RIVM-advies 
Deze week ontvingen wij een RIVM-advies over de aangetroffen PFOS-waarden van 2020 – 2021. U kunt dit advies lezen op onze site: www.hhdelfland.nl/pfas.
Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn. Of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn, hangt van veel factoren af, onder andere van de frequentie van het zwemmen. Ook is volgens het RIVM nader  onderzoek nodig naar de verspreiding. In de tussentijd adviseert het RIVM om: 
- het water niet te gebruiken voor moestuinen; 
- er niet te zwemmen of te vissen. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren 
Beantwoording vragen omwonenden 
Afgelopen week hebben we een reeks vragen ontvangen via de Bewonersorganisatie Leidschenveen. Wij zijn bezig deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor sommige vragen is tijd nodig om het uit te zoeken. Nieuwe meetresultaten en RIVM-advies 

In de week van 31 juli verwachten wij nieuwe meetresultaten van de 14 metingen in het oppervlaktewater en de 8 metingen in de waterbodem. Deze resultaten sturen we direct naar het RIVM met het verzoek voor interpretatie en advies.  Op basis van de meetresultaten en het rapport van het RIVM nemen we mogelijk vervolgmaatregelen. Bewonersbijeenkomst Samen met gemeente Den Haag, de GGD en de bewonersorganisatie van de omwonenden willen wij een  bewonersbijeenkomst organiseren. Wij zijn met deze partijen in gesprek over het moment van deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen uitleg geven over de ontstane situatie en de vervolgacties die wij daarop hebben genomen en de vragen van omwonenden beantwoorden. 
Wanneer deze bewonersbijeenkomst georganiseerd wordt, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 
Meer informatie? 
Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft na het lezen van deze brief. Op onze site vindt u een pagina met alle informatie: www.hhdelfland.nl/pfas. Hier vindt u bijvoorbeeld ook een lijst met vragen en antwoorden. Staat uw vraag daar niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer (015) 260 81 08. U kunt ook mailen naar loket@hhdelfland.nl. 
Wij zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Stijn van Boxmeer

Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland

CONTACT • T 015 2608108• E loket@hhdelfland.nl
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

===Klik hier voor alle nieuwsberichten