Verslag voorlichting bijeenkomst Sunvest over zonnepark Roeleveenseweg Leidschenveen.

Geplaatst op 17-11-2022 09:34
Bron          


Verslag voorlichting bijeenkomst Sunvest over zonnepark Roeleveenseweg, 18-10-2022 

Gemeente Zoetermeer en initiatiefnemer Sunvest vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van het zonnepark aan de Roeleveenseweg vroegtijdig aan omwonenden wordt toegelicht en met de omgeving wordt besproken. Daarom is voorafgaand aan de formele voorbereidingsprocedure een voorlichtingsavond georganiseerd. Hierbij waren vertegenwoordigers van de initiatiefnemer Sunvest en de gemeente Zoetermeer aanwezig.

De voorlichtingsavond is goed bezocht. Naast Sunvest en een ambtenaar van de gemeente Zoetermeer waren ook aanwezig een vertegenwoordiger van Dunea, bestuursleden van de Zoetermeerse energie coŲperatie DEZo en veel bewoners van de Roeleveenseweg. Voor BOL was Clemens van der Nat (coŲrdinator werkgroep leefomgeving) aanwezig.

    
Er waren drie gesprekstafels: projectpresentatie, financiŽn en een tafel over ecologie en landschap 
 

Bij de projectpresentatie tafel is het geplande project gepresenteerd. Het zonnepark omvat het volledige weidegebied aan de Zoetermeerse kant van de Roeleveenseweg. De zonnepanelen komen vrij vlak te liggen met een hoek van 10 graden, dit om reflectie van licht naar de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren. Door direct omwonenden is er een zorg geuit dat deze kleine hoek voor een groter hard oppervlak zorgt, waardoor geluid van de snelweg verder zal dragen naar hun omgeving. 

Momenteel heeft het gebied de bestemming ĎRecreatieí. Omdat met de ontwikkeling van de zonneweide sprake is van een bedrijfsfunctie, niet zijnde een grondgebonden agrarische bedrijfsuitoefening is de realisatie van een zonneweide daarom strijdig met het huidige bestemmingsplan. Ook biedt het bestemmingsplan geen bouwmogelijkheden voor het oprichten van de zonnepanelen, omdat in het bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee de ontwikkeling kan worden toegestaan.

Sunvest heeft aangegeven dat zij voor het project een tijdelijk buitenplanse omgevingsvergunning gaan aanvragen. Door de gevraagde termijn van 25 jaar zullen de motiveringseisen van het besluit in het algemeen zwaar zijn. Het moet echter wel aannemelijk zijn dat de activiteit kan en zal worden beŽindigd aan het einde van de termijn (langer dan 10 jaar) zonder onomkeerbare gevolgen. Verlening van deze (tijdelijke) omgevingsvergunning is gebonden aan een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad.

Bij de tafel over ecologie en landschap is gesproken over de inpassing  in de groen-blauw structuur van de provincie Zuid-Holland. Deze groenblauwe structuur is een groen buffergebied met beschermingscategorie 2: gebied met specifieke waarde en landbouw onder invloed van de stad.  Het doel van deze groenblauwe structuur is het versterken en beter verbinden van het gebied met de netwerken voor recreatie, mobiliteit, landschap en erfgoed.
 
Nieuwe ontwikkelingen in het gebied zijn pas mogelijk als na toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking blijkt dat dit binnen bestaand stads- en dorpsgebied niet mogelijk is. Voor het project zal de provincie daarom de vraag stellen of alternatieve locaties onderzocht zijn, zoals met dubbel ruimtegebruik van de ruimte langs de snelweg A12 in een geluidsscherm. 

Belangrijk voor de betrokkenheid van de provincie is of het project wordt bestempeld als een aanpassing van de bestaande omgeving of als een transformatie, waarbij er een nieuwe toekomst voor het gebied ontstaat met een nieuwe gebiedsidentiteit. Door de tijdelijke herbestemming zal Sunvest motiveren dat de aanleg van het grootschalige zonnepark geen transformatie is. Door de oriŽntatie van de panelen wordt getracht de bestaande en historische kavelgrenzen te respecteren, Het doorzicht van het kenmerkende open veenweidegebied kan echter niet worden behouden. Ook worden bestaande sloten gedempt.

 

Bij de financiŽle tafel is gesproken over bewonersparticipatie. 

Het project heeft een SDE++ aanvraag gedaan en heeft een garantie prijs gekregen van 5.5 ct/kWh van de overheid. Het project wordt voor 80% bancair gefinancierd, tegen een rente van circa 4.5-5%. Dunea heeft aangegeven alle opgewekte stroom te willen kopen gedurende een bepaalde looptijd.

 

De Zoetermeerse energiecoŲperatie DEZo overweegt om medefinancier te worden in het project indien het gerealiseerd wordt. Ook overweegt BOL een energiecoŲperatie op te zetten, met als doel een deel van het project over te kopen, waarbij vervolgens gebruik kan worden gemaakt van de SCE-regeling. In 2022 is voor de SCE-regeling de prijsgarantie door de Nederlandse overheid voor elke geleverde kWh voor zon met grootverbruik-aansluiting vastgesteld 9.6 cent.

Sunvest heeft laten weten dat de netto ontwikkelprijs van het zonnepark ongeveer 9 cent per Wp is. Onduidelijk is nog welke extra voorwaarden worden gesteld aan de overname door een energiecoŲperatie, denk aan operationele en onderhoudskosten, leveringsverplichting aan Dunea et cetera. Tevens is nog onduidelijk welk deel kan worden gekocht. Het is wel duidelijk dat de panelen in nabijheid van A12 minder opbrengen door de huidige (hoge) bomenrijen.

De Voorlichtingsavond was zeer informatief en BOL wil dan ook de initiatiefnemer Sunvest en gemeente Zoetermeer danken voor hun heldere toelichting op de voorgenomen plannen. 

 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten