De gemeente Zoetermeer onderzoekt momenteel, de haalbaarheid van een groot zonnepark dat direct grenst aan onze woonwijk.

Geplaatst op 02-04-2022 14:03
Bron          


Zonnepark “Roeleveenseweg” (in geel) en gemeente grenzen (in rood)

Vorig jaar heeft de bewonersorganisatie in de raadsvergadering van Zoetermeer ingesproken toen de Regionale Energie Strategie werd behandeld. We hebben toen verzocht om ook buurgemeenten te betrekken bij de planvorming voor grootschalige energieopwekking, vooral als deze plannen betrekking hebben op gebieden die naast woonwijken van deze buurgemeenten liggen. In het antwoord van de raad werd destijds aangegeven dat de gemeente Zoetermeer dit zal doen.

Recent hebben wij vernomen dat het zoekgebied voor zon verder wordt concretiseert. De gemeente Zoetermeer onderzoekt momenteel met een commerciële partij ZonVest, de haalbaarheid van een groot zonnepark dat direct grenst aan onze woonwijk, namelijk het zonnepark Roeleveenseweg. In kaart hierboven wordt aangeven waar dit project moet komen.
 
Als direct belanghebbende hadden wij verwacht dat de gemeente Zoetermeer met ons contact zou opnemen, zodat wij en onze bewoners in de planvorming meegenomen hadden kunnen worden. Dit is helaas niet gebeurd en dat betreuren we. 
Beluister hier interview Voorzitter BOL met   Luister vanaf minuut 19:45 uur.

We zijn niet overtuigt dat de gekozen locatie voor het zonnepark nodig is om de doelstellingen voor Zoetermeer te realiseren. We hadden dan ook een regionale aanpak verwacht omdat de strategie voor verduurzaming met de RES ook is gebaseerd op regie vanuit de regio. Met de vele lege daken in naastgelegen Forepark en tegenover gelegen bedrijvenpark Heron had de doelstelling gehaald kunnen worden zonder het bijzonder veenweidelandschap op te offeren. Het veenweidegebied wordt momenteel gebruikt om klein vee (schapen) te houden. 

De gemeente Zoetermeer is van mening dat het landschap nauwelijks een visuele relatie heeft met zijn omgeving. Als Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) vinden wij dat dit standpunt onrecht aandoet aan het unieke veenweidelandschap dat dit gebied kenmerkt. De oostzijde van het gebied is onderdeel van de Landscheidingsdijk, dat een groot cultuurhistorische waarde heeft voor dit gebied.

Als het grondgebonden zonnepark op dit weidegebied wordt geplaatst, dan zal dit een industrieel ogend gebied worden, en daarmee de groene bufferfunctie met vrije natuurlijk doorzichten tussen de omliggende verstedelijkte gebieden verliezen. Alhoewel het zonnepark wordt gerealiseerd in buitengebied, is dit open gebied toch erg belangrijk voor onze inwoners uit zowel Leidschenveen als Zoetermeer door de natuurschoon die direct naast onze woonwijk gesitueerd is. We zijn tevens bezorgd dat ook de bomenzoom aan de zuidzijde van dit gebied gevaar loopt om door grootschalige bomenkap te verdwijnen, daar deze bomen schaduwhinder geven aan het te realiseren zonnepark.

 
Aanzicht van veenweidegebied dat volledig verdwijnt als zonnepark wordt gerealiseerd

BOL is groot voorstander van het realiseren van hernieuwbare energieprojecten, maar dan wel zodanig dat het goed ingepast wordt in de leefomgeving. Ons voorstel is om de zonnepanelen op te nemen in een zonnegeluidsscherm langs de A12. Door de oost/west ligging van de A12 langs Den Haag en Zoetermeer is de opbrengst van zonnepanelen in zo’n geluidsscherm optimaal. In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) maakt Rijkswaterstaat samen met gemeenten plannen voor het realiseren van zonnegeluidschermen. Graag zien we deze planvorming meegenomen worden in het zoeken naar locaties voor hernieuwbare energiewinning.
 
Voorbeeld van zonnegeluidscherm

Om het zonnepark “Roeleveenseweg” te realiseren is een wijziging nodig in het huidige bestemmingsplan, daar een zonnepark niet mag worden realiseert binnen de regels van de huidige bestemming. Met de ontwikkeling van het zonnepark is sprake van een bedrijfsfunctie, niet zijnde een grondgebonden agrarische bedrijfsuitoefening, en is dus strijdig met het vigerende bestemmingsplan. BOL is bezorgd dat wanneer het bestemmingsplan gewijzigd wordt er ook de mogelijk komt dat in de toekomst meer industrie zich kan vestigen in het gebied.

Het zonnepark heeft een oppervlakte van circa 9.2 hectare. Het zonnepark zal een deel van de zonne-energie reflecteren en als warmte afgeven aan de omgeving. BOL verwacht dat dit hitte-eiland door de overheersende westenwinden ook impact zal hebben op verhoging van de temperatuur in onze woonwijk. Dit is uiteraard onwenselijk omdat hittestress momenteel al gevoeld wordt in de woonwijk.

De grootte van het zonnepark “Roeleveenseweg” zal ook alle lokale netcapaciteit van Stedin opslokken, waardoor projecten met zonnegeluidsschermen wegens (elektriciteit)net-congestie voor lange tijd niet gerealiseerd kunnen worden.

BOL is van mening dat alle bovenstaande bezwaren weggenomen kunnen worden als de ruimte direct langs de snelweg A12 door de gemeentes Zoetermeer en Den Haag wordt aangewezen om zonnegeluidsschermen te realiseren. Deze schermen met dubbele functie zorgen voor de beste maatschappelijke acceptatie en dragen met hun op het zuiden gelegen panelen het best bij aan de hernieuwbare energiedoelstellingen. 

 ===Klik hier voor alle nieuwsberichten