Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft ingesproken in de Raadsvergadering inzake komst 70 woningen Henry Faasdreef.

Geplaatst op 10-06-2021 14:43
Bron          


Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)  heeft ingesproken in de Raadsvergadering van 10 juni 2021 inzake de komst van 70 woningen aan de Henry Faasdreef in Leidschenveen. 

Voorzitter van BOL Niels Hunck en bestuurslid leefomgeving Clemens van der Nat spraken beiden in: 

Inbreng Niels Hunck:
“Volgens BOL verdient de wijze van besluitvorming helaas geen schoonheidsprijs. Het terrein waar deze tijdelijke huizen moeten verrijzen doet immers al sinds augustus dienst als tijdelijke coronazorglocatie voor dak- en thuislozen. Hierop aansluitend zou er een besluit volgen om tijdelijke woningen te realiseren voor zgn. Kwetsbare bewoners van De Wenckebach uit de wijk Laak, dit voor de duur van 1,5 jaar. Na de bewoners reeds over dit besluit geďnformeerd te hebben, bleek dit plan toch niet haalbaar en werd het weer ingetrokken. Nu ligt het plan voor om voor 3 jaar dit gebied te bestemmen voor deze tijdelijke huurwoningen.
Dit alles zonder enige inspraak van bewoners omtrent wat zij graag zouden zien gebeuren met dit stuk van hun wijk. 


Waar ik hier graag een lans voor wil breken, is dat er samen met de bewoners van Leidschenveen concreet nagedacht gaat worden over de (toekomstige) invulling van niet alleen dit gebied, maar ook de gebieden er omheen, waarbij ik dan specifiek ook denk aan het gebied van het Madeliefveld en het winkelcentrum Leidschenveen. Als BOL dringen we al langere tijd aan op een meer integrale visie voor zowel het gebied aan de H. Faasdreef, maar ook de plannen die nu aan het zgn. Madeliefveld ontwikkeld worden (planvorming 250 sociale huurwoningen door WoonInvest). Wij vragen heel concreet om inspraak inzake de te realiseren plannen en om niet met voldongen feiten geconfronteerd te worden. Wij vragen het College hierbij om een integrale visie op dit gebied waarbij ook de bestaande parkeerproblematiek (wijk de Velden) en de (sociale) veiligheidssituatie op en rond het winkelcentrum betrokken wordt.

Als BOL constateren we dat er een groot tekort aan betaalbare woningen is voor zowel jongeren als ouderen die in de wijk wensen te (blijven) wonen. Deze groepen vallen volledig buiten de boot omdat ze niet terecht kunnen in goedkope sociale sector woningen, maar ook niet in de peperdure vrije sector in onze wijk en worden op die manier gedwongen om buiten Leidschenveen naar huisvesting te zoeken. Daarom vragen wij, naast eerder genoemde oproep om inspraak en een integrale visie op dit gebied, dat er speciale aandacht komt voor deze twee doelgroepen in de planvorming voor eerdergenoemde gebieden. Dit zal het draagvlak onder de bewoners van Leidschenveen voor het realiseren van woningen menen wij zeker ten goede komen en draagt ons inziens bij aan een gezondere mix aan woningen in de wijk.”

Inbreng Clemens van der Nat:
"Graag wil ik u vandaag alleen vragen stellen over het proces naar het besluit om 70 semipermanente woningen voor daklozen op te richten in onze wijk langs de Zoetermeer Rijweg.
Ik wil u meenemen naar de “Leidraad controversiële voorzieningen”. Deze leidraad is in 2005 opgezet in een motie om voorzieningen te realiseren voor harddrug gebruikers, en in 2007 is een discussie stuk aan de raad gepresenteerd over deze leidraad. Wij als BOL hebben geen besluit van de raad kunnen vinden waarin de voorgestelde leidraad is goedgekeurd. Het is naar onze mening dus slechts een leidraad waarlangs het college wil lopen, zonder wettelijke status.

Terug naar 2005: In de betreffende motie worden 3 stappen beschreven:
- College is verantwoordelijk voor de locatie keuze
- De raad toetst de keuze en doet voorstellen voor aanpassingen
- Na bekendmaking kunnen belanghebbenden inspraak krijgen via de bouwvergunning

We hebben in de huidige leidraad echter de toetsing door de raad en de voorstellen voor aanpassingen gemist. Het college heeft de raad alleen een voorstel gedaan om de aankoop van de woonunits goed te keuren.

Wat betreft de bouwvergunning:
De uitwerkingsregels voor het bouwterrein zijn niet vastgesteld, waardoor het college gebruik maakt van de kruimelregeling lid 11. 

Deze regeling heeft 4 gevolgen:
- De kruimelregeling voorkomt bemoeienis van de raad. De raad mag dus geen oordeel hebben over het bouwplan.
- De kruimelregeling zegt ook dat het bevoegd gezag (lees de gemeente) binnen 8 + 6 weken een besluit moet nemen, omdat anders automatisch de vergunning wordt verleend. We zitten momenteel in deze 6 weken, dus als de termijn verloopt wordt de vergunning verleend terwijl de gemeente geen besluit heeft hoeven nemen. Als er geen besluit is dan kan er ook geen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Dit is naar onze mening een serieuze inbreuk op de rechten van belanghebbenden.
- De kruimelregeling schrijft voor dat de bouw getoetst moet worden aan “goede ruimtelijke ordening”. De drukke binnenstedelijke Zoetermeerse Rijweg en spoor zorgt voor een geluidsbelasting tot 65 dB. Is deze hoge geluidsbelasting niet schadelijk voor de kwetsbare en wellicht ook gevoelige doelgroep.
- De vergunning via de kruimel regeling heeft een maximale duur van 10 jaar, dus de voorgestelde 3 jaar kunnen zonder veel moeite worden opgerekt naar 10 jaar.

De BOL stelt u dan ook de volgende 4 vragen:
1) Is de “leidraad controversiële voorzieningen” niet disproportioneel voor het besluitvormingsproces. We zijn met name bang voor precedentwerking; immers gaat het in dit geval niet om harddrug gebruikers maar om “gewone mensen zoals u en ik’ in de woorden van een raadslid dat ik hierover vorige week sprak.
2) Wij vragen de raad om een toezegging te vragen van het college dat de raad alsnog de toetsing mag doen en voorstellen voor aanpassingen
3) Wij vragen de raad ook om toezegging te vragen van het college dat de kruimelregeling wordt behandeld binnen de termijn, zodat een besluit wordt genomen waarop belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Wij merken hierbij op dat  het standpunt van de gemeente om alleen te informeren, belanghebbende het recht ontneemt om bezwaar te maken.
4) Als laatste, willen we de raad vragen om een toezegging te krijgen van het college dat in het kader van de “goede ruimtelijke ordening” de geluidsbelasting van de toekomstige bewoners zorgvuldig wordt meegewogen, waarbij het wellicht nodig is om aanvullende maatregelen te nemen voor de omgeving (geluidschermen) of voor de eisen die aan de aan te schaffen woonunits worden gesteld.

Aangezien de raad het geld heeft, zouden we het op prijs stellen als u dit pas vrijmaakt als onze vragen naar uw tevredenheid zijn beantwoord en heldere toezeggingen zijn gedaan.”

 ====


Klik hier voor alle nieuwsberichten