Uitslag buurtonderzoek overlast station en winkelcentrum Leidschenveen.

Geplaatst op 18-04-2021 20:08
Bron           Gemeente Den Haag


Aanleiding buurtonderzoek

Beste bewoner,

Met deze brief wil ik u graag op de hoogte stellen van de uitkomsten van het digitale buurtonderzoek naar jeugdoverlast dat eind 2020 is gehouden  onder de omwonenden, bezoekers en ondernemers van het winkelcentrum Leidschenveen.

Aanleiding buurtonderzoek
In oktober 2020 verschenen diverse berichten in de media over jeugdoverlast in het winkelcentrum Leidschenveen en omgeving. Dit signaal kwam niet overeen met het beeld van de cijfers en ervaringen van de politie en de gemeente. Om meer inzicht te krijgen in de ervaren overlast hebben studenten van de Politieacademie, in, een buurtonderzoek uitgevoerd. In samenwerking met het opbouwwerk hebben zij een enquête opgesteld. De studenten hadden de enquête op locatie af willen nemen, maar vanwege de verscherpte coronamaatregelen was dit niet mogelijk en is besloten het buurtonderzoek digitaal plaats te laten vinden. 
 
Uitkomsten buurtonderzoek
Op het buurtonderzoek hebben 205 mensen gereageerd, waarvan 105 mensen aangaven in meer of mindere mate jeugdoverlast te hebben ervaren. Denk hierbij aan geluidsoverlast, intimiderend gedrag, vervuiling, hanggedrag en in een enkel geval bedreiging. In het buurtonderzoek werden ook ideeën genoemd voor verbetering van de leefomgeving, zoals het plaatsen van camera’s, een samenscholingsverbod, verbeteren van de verlichting en meer surveillance.

Aanpak jeugdoverlast
Het stadsdeel kent een integrale aanpak jeugdoverlast waarbij diverse partijen zoals politie, handhaving, jeugdwerk, opbouwwerk, woningcorporaties en gemeente maandelijks bijeenkomen en overlastlocaties bespreken. Per locatie wordt een aanpak afgesproken en uitgevoerd. Een onderdeel van de aanpak is altijd dat de jeugd wordt aangesproken op het gedrag en vaak leidt dit al tot afname van de ervaren overlast.

Een locatie zoals het winkelcentrum wordt dagelijks bezocht door de politie, het handhavingsteam en het jeugdwerk om het gesprek aan te gaan met bewoners, winkeliers en de jongeren. Tot aan de zomer  in 2020 zijn er bij de politie en de gemeente enkele meldingen binnengekomen van overlast van jeugd bij de trappen van het winkelcentrum Leidschenveen. 
Eind 2020 hebben we een lichtschouw gehouden en daaruit is gebleken dat de verlichting in het winkelcentrum, op het parkeerterrein en onder het station voldoet aan de gestelde eisen. Om mogelijke overlast tegen te gaan heeft de eigenaar van het parkeerterrein van het winkelcentrum het initiatief genomen om het parkeerterrein ’s nachts van 23.00 tot 05.00 uur af te sluiten, zodat onbevoegden (met auto) binnen deze tijdsperiode niet het parkeerterrein op kunnen.  

Verschillen beleving jeugdoverlast bewoners en professionals
In de maanden voorafgaand aan en na het buurtonderzoek heeft de politie in totaal maar 6 meldingen ‘overlast jeugd’ binnengekregen. Ook in de meldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen, zien we de door de bewoners in de enquête aangegeven overlastbeleving niet terug. Verder is er een opvallend verschil tussen hoe bewoners de jeugdoverlast in het winkelcentrum ervaren en wat de professionals aantreffen bij hun dagelijkse rondes. Hierdoor is het voor alle professionals lastig om de overlast duidelijk in kaart te brengen om vervolgens passende maatregelen te kunnen treffen.

Dringend verzoek om overlast te melden
Ik roep u daarom op om bij nieuwe signalen van (jeugd)overlast deze direct te melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. De algemene signalen over de leefomgeving kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer 14070 of mail naar leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de ervaren overlast goed in kaart gebracht wordt, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Alvast veel dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, Petra Sevinga
Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg 

 === 


Klik hier voor alle nieuwsberichten