Update stand van zaken komst tijdelijke huisvesting Henri Faasdreef in Leidschenveen..

Geplaatst op 07-01-2021 13:58
Bron          


Update stand van zaken komst tijdelijke huisvesting Henri Faasdreef.

Enige tijd geleden is er vanuit de gemeente Den Haag het besluit genomen dat er een tijdelijke locatie aan de Henri Faasdreef komt voor de huisvesting van mensen met de status Beschermd Wonen, met multi-problematiek op gebied van psychiatrie, verslaving e.d., alsmede voor een aantal ‘economisch daklozen’, die wachten op een eigen woonplek. Onze oorspronkelijke reactie hierop kunt u hier teruglezen. Er zouden hieromtrent digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd worden, welke tot nader orde uitgesteld zijn daar de gemeente aangaf meer tijd nodig te hebben om de plannen voor deze locatie in te vullen. De gemeente geeft aan hierdoor de bewoners op dit moment niet volledig te kunnen informeren en antwoord te kunnen geven op alle vragen. 

Ondertussen is gebleken dat veel bewoners zich zorgen maken omtrent deze huisvesting. Als BOL vinden wij het belangrijk dat bewoners goed geďnformeerd worden en gehoord worden voor wat betreft de zorgen die leven. Wij hebben vele berichten en reacties binnengekregen, waarbij er voornamelijk drie vragen voor bewoners belangrijk blijken. 

BOL heeft onderstaande vragen aan de gemeente gesteld en daarop reactie gekregen van (de woordvoerder van) wethouder Bert van Alphen (wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang).

1. Waarom is er voor Leidschenveen gekozen en dan specifiek de locatie aan de Henri Faasdreef?
Antwoord:
Er is een acuut tekort aan opvang- en woonlocaties voor zorgdoelgroepen. De locatie aan de Henri Faasdreef is gekozen omdat deze beschikbaar is en geschikt. Samen met verschillende instanties – o.a. Leger Des Heils, vastgoedeigenaren en zorginstellingen - zoekt de gemeente door de hele stad naar tijdelijke en structurele oplossingen voor huisvesting. De plekken worden zorgvuldig onderzocht (bestemmingsplan, (brand)veiligheid, financiële haalbaarheid en ligging t.o.v. voorzieningen). Bij een besluit wordt vooraf wel afgestemd met politie, OM en openbare orde veiligheid (de driehoek).

 2. Om welke groep mensen gaat het specifiek die gehuisvest gaat worden en bestaat er de mogelijkheid dat er overlast voor de wijk te verwachten valt?
Antwoord : 
Het gaat om een groep van 70 tot 100 kwetsbare mannen en vrouwen die nu bij het Leger des Heils wonen. Zij hebben een ‘beschikking begeleid of beschermd wonen’. Het gaat om 24-uursopvang waarbij structuur, geborgenheid, veiligheid en huiselijkheid centraal staan. Alle bewoners hebben een persoonlijke begeleider en is er dagbesteding. Sommige bewoners kunnen na een tijd doorstromen naar een minder intensieve vorm van wonen met begeleiding. Wij realiseren ons dat deze tijdelijke woonlocatie impact kan hebben op de omwonenden. Rondom de locaties wordt alles zo georganiseerd dat  de overlast voor de bewoners en omgeving tot een minimum wordt beperkt. Als bewoners ondanks alle maatregelen toch overlast ervaren, dan vragen wij omwonenden hier melding van te doen bij de beveiligers of de begeleiders ter plaatse. Te zijner tijd start de gemeente samen met betrokken organisaties een omgevingsoverleg voor het ophalen van signalen en het oplossen van eventuele problemen.

 3. Is bekend of er eerder met deze groep overlast is ervaren rond de bestaande locatie in de Molenwijk en zo ja, om welke overlast gaat het in deze?
Antwoord :
Ja, bewoners van de Molenwijk in Den Haag hebben destijds soms overlast ervaren. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we met heel veel mensen in een grote stad wonen en dat overlast soms nu eenmaal voorkomt, in alle geledingen van onze maatschappij. Wat in elk geval helder moet zijn, is dat wij onacceptabel gedrag uiteraard niet tolereren, van niemand. Daarom nogmaals: wij realiseren ons dat deze tijdelijke woonlocatie impact kan hebben op de omwonenden. Rondom de locaties wordt alles zo georganiseerd dat  de overlast voor de bewoners en omgeving tot een minimum wordt beperkt. Als bewoners ondanks alle maatregelen toch overlast ervaren, dan vragen wij omwonenden hier melding van te doen bij de beveiligers of de begeleiders ter plaatse.

Het standpunt van BOL is dat wij begrijpen dat een (tijdelijke) locatie voor deze mensen nodig is, ondanks dat BOL noch de bewoners vooraf gekend zijn in de besluitvorming. Deze huisvesting moet uiteraard niet tot overlast leiden voor de wijk en zijn bewoners. Belangrijk hierbij vinden wij dat het toezicht op de locatie, de begeleiding van bewoners en beveiliging op en om het terrein 24/7 aanwezig is. Aan het einde van de dag gaat het om kwetsbare mensen die vaak al een zwaar leven achter de rug hebben en die onder begeleiding structuur en geborgenheid krijgen in een huiselijke omgeving. Als BOL volgen wij de ontwikkelingen op en blijven wij in goed contact met de gemeente. Ook vragen wij dat de (digitale) informatiebijeenkomsten alsnog georganiseerd worden op afzienbare termijn, waar bewoners vragen kunnen stellen en zorgen kunnen uiten.

Bewonersorganisatie Leidschenveen.

 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten