De gemeente doet momenteel  mei 2020 onderzoek naar de wateroverlast in de wijk Leidschenveen. Hierdoor wordt de mogelijke oorzaak van de wateroverlast duidelijk. Help mee en vul de enquête in. Doe dit uiterlijk zondag 17 mei 2020.
Bewoners van Leidschenveen hebben last van water dat in de tuinen blijft staat. Ook loopt het water op de straten niet goed weg.
Doe mee en vul in!
Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. U kunt de enquête zowel op de computer als op de mobiele telefoon invullen. De gegevens worden anoniem verwerkt.
Lees meer 
 ===


Zorgplicht bij Gemeente

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor zowel hemelwater als grondwater. Waterschappen hebben op grond van de Waterwet en de Waterschapswet net als voor waterveiligheid, waterbeheer en waterkwaliteit een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater. De taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen zijn op grond van de Waterwet in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) op elkaar afgestemd voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer voor inname, inzameling en zuivering van het afvalwater. Het overnamepunt voor de fysieke overdrachttussen beide overheidsinstanties is meestal het eindrioolgemaal. 

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland ziet dat er als volgt uit.
Leidschenveen
Onze wijk Leidschenveen ligt in de zuiveringsregio Noord van Delfland. In deze regio verpompen 20 rioolgemalen het afvalwater via een ringstructuur naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder en Houtrust. Dit geheel van zuiveringstechnische werken is twee eigendom van Delfland en in beheer bij Delfluent Services B.V. Het gezuiverde afvalwater (effluent) van AWZI Harnaschpolder stroomt via twee effluentleidingen over een afstand van ruim tien kilometer naar de AWZI Houtrust. Samen met het effluent van deze AWZI wordt het totale effluent vanuit het effluentgemaal van Houtrust door een effluentleiding 2,5 kilometer uit de kust in zee gepompt. Dit hele systeem van 2 AWZI, gemalen en transportleidingen behoort tot de duurste van Nederland! Daarom zijn de tarieven in Delfland het hoogst van heel Nederland! Wel hebben de andere waterschappen nog forse investeringen voor de boeg. Bij Delfland is dat de wet van de remmende voorsprong.


Alle huishoudelijk afvalwater van toiletten, keukens en badkamers wordt via de gemeentelijke riolering van Den Haag getransporteerd naar het zuiveringssysteem van Delfland. Ook wordt regenwater via dakgoten en regenpijpen afgevoerd naar de riolering, evenals van de verharde wegen en pleinen en is dan een onnodige capaciteitsbelasting van de zuiveringsinstallaties. Grote aandacht zal moeten worden besteed aan de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Delfland heeft eerste ervaringen opgedaan met een Pharmafilter -installatie, maar het doelmatige verwijderen van medicijnresten moet binnen het NAD samen met de gemeenten, zorginstellingen en ziekenhuizen worden opgepakt.

Beter dan met dure behandeltechnieken is het om te voorkomen dat medicijnen in het afvalwater terecht komen, in de eerste plaats door minder medicijngebruik te stimuleren bij zowel patiënten als behandelende artsen. Met een eigen gesloten afvalwatersysteem bij zorginstellingen en ziekenhuizen voor laboratoria, toiletten en douches voorkom je ook al dat 10% van de geloosde medicijnresten in de zuiveringsinstallaties van een waterschap terecht komt.

Als waterschap stimuleer je ook de gemeente om apothekers niet aan te slaan voor afvalstoffenheffing wanneer patiënten overtollige medicijnen terugbrengen naar de apotheek in plaats van deze door toilet of gootsteen te spoelen. Het is echter vooral vreemd, dat van alle nieuwe stoffen, die worden gebruikt in productieprocessen de milieuschade moet worden vastgesteld, maar niet van medicijnen. 

01-06-2016 Vidomes
Vidomes heeft onverwacht, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van gemeente Den Haag, een schouw gehouden van het drainagesysteem rondom een woonblok aan het Speenkruidveld in Leidschenveen. Geconstateerd is, dat een deel van de leiding en kolken inderdaad ontbreken. Vidomes gaat nu in overleg met de gemeente onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het regenwater op een juiste wijze af te kunnen voeren naar het gemeentelijke rioolsysteem. Het lijkt erop, dat na ruim 15 jaar de klacht over wateroverlast in dit woonblok door Vidomes serieus wordt genomen. 

01-01-2016 wateroverlast klachten Leidschenveen
BOL heeft de in 2015 ontvangen klachten van bewoners over wateroverlast onderverdeeld in 2 probleemoorzaken:
1. Te hoog waterpeil;
2. Ontbreken van een afdoende drainagesysteem bij woningblokken.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aan BOL aangegeven, dat het waterpeil is vastgesteld op basis van informatie over het oorspronkelijke ontwerp van de wijk. Naar aanleiding van een schouw van de gemeente en het toenmalige Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) in 2004 zijn er aanvullende maatregelen getroffen voor de afvoer van het water. Daarmee was voor Delfland het probleem afgedaan.

Ten aanzien van ontbrekende drainagesystemen heeft BOL in 2015 meerdere brieven aan stadsdeelwethouder Tom de Bruijn (D66) gestuurd om hier nader onderzoek naar te doen en passende maatregelen te treffen. In reactie daarop werd telkens aangegeven, dat uit de beschikbare overzichten van de drainagesystemen in Leidschenveen niet blijkt dat er na 2004 nog gebreken zijn. Voorts werd aangegeven, dat maatregelen tegen wateroverlast op particulier terrein niet een verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, maar van de eigenaar zelf.

Na verder aandringen van BOL is er door de gemeente op 22 januari 2016 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van BOL toch een schouw uitgevoerd op de aanwezigheid van het drainagesysteem (leiding en kolken) bij een woonblok van het Speenkruidveld. Uit deze schouw bleek, dat bij de bouw van het betreffende woonblok het drainagesysteem niet volledig is aangelegd. De gemeente heeft Vidomes als de eigenaar van de huurwoningen eind- maart 2016 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek en gewezen op hun verantwoordelijkheid om passende maatregelen te treffen.

BOL heeft een bewoner van het woonblok geadviseerd om zelf ook de melding aan Vidomes te doen dat uit de door de gemeente gehouden schouw blijkt dat een deel van het drainagesysteem ontbreekt en dit de oorzaak is van de al jaren voorkomende wateroverlast in de tuin. Hierbij is Vidomes verzocht om binnen 6 weken passende maatregelen te treffen.
Door Vidomes is hier inmiddels op geantwoord, dat zij met de gemeente contact zal opnemen voor het uitvoeren van een nieuwe schouw in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Vidomes.


 ===