17-6-2020
Inwoners Leidschenveen en omliggende gemeente betrekken bij plannen van de RES (Regionale Energie Strategie). Heeft u er interesse in, denk mee!
RES artikel en vragen gesteld door BOL HIER  


11-03- 2020 Verslag zitting BOL 11 maart 2020

Bewonersorganisatie vraagt bestuursrechter of GGD de luchtvervuiling van A12 goed heeft beoordeeld bij uitbreiding van Britse school.
   Lees hele verslag 
 ===

 15-01-2019 BOL op uitnodiging naar Europese Commissie
De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit bestaat sinds 2004 en wordt momenteel tegen het licht gehouden om na te gaan of deze nog relevant, effectief, efficiënt en samenhangt met andere Europese richtlijnen en vooral of de richtlijn in Europa toegevoegde waarde heeft.
Verslag Hier.
 === 

18-09-2018 Gemeenteraad Den Haag aan zet voor verbetering van de leefomgeving in Leidschenveen 
 
 ===

 09-08-2018 
Uitspraak rechter op bedenkingen BOL
BOL heeft eerder bedenkingen ingediend tegen het voornemen van de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke uitbreiding van de Britse School, vlak langs de A12. BOL maakt zich grote zorgen over de luchtkwaliteit in Leidschenveen. De grootste bron van luchtverontreiniging met stikstofdioxide (NO2) en fijn stof is de hoge rijsnelheid en de files van het wegverkeer op de A12 en A4. In 2014/2015 heeft BOL zelf metingen uitgevoerd langs de A12 en A4 en geconstateerd dat in de wintermaanden de wettelijke grenswaarden voorNO2 worden overschreden. De gemeente wees echter maatregelen af, omdat wel werd voldaan aan het jaargemiddelde.

De uitspraak volgde op 9 augustus: de rechter acht de statuten van BOL niet toereikend om in deze situatie als belangenbehartiger van de leerlingen op te treden. BOL is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard en derhalve heeft de rechter niet meer een inhoudelijke uitspraak gedaan over de luchtkwaliteit in de bij de Britse School.BOL is erg teleurgesteld over deze uitspraak en denkt na over de mogelijkheden, die nog open staan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Overzicht van de betreffende documenten:
=== 

 
25-01-2018 De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go (bron: Trouw)
In dagblad Trouw stond in januari 2018 een interessant artikel over de houtkachel. 
 ===

  7-11-2017 
Clemens v d Nat van BOL is onverwacht benaderd door Milieudefensie met de vraag of hij ‘milieuwachter’ van Den Haag wil worden, in het bijzonder voor Leidschenveen. 
   Lees meer
 ===

 
14-11-2017 RTL Nieuws interview
Uitzending RTL nieuws interview met Clemens v d Nat van BOL. Milieudefensie samen met BOL strijden voor schone lucht in Leidschenveen.
Bekijk video 
 === 

 
08-08-2017 Zorgen over fijn stof
Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen. Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

In augustus 2017 zijn er flyers in de Rietbuurt verspreid. Er is een Enquête gehouden.
 === 

   28-04-2016 Resultaten BOL meet programma 

Naar aanleiding van uitingen van zorg van bewoners van Leidschenveen over het toegenomen geluid en stank van de snelweg mede ook speciaal zorgen over de luchtkwaliteit in Leidschenveen, is BOL in 2015 een meetprogramma gestart.u kunt de resultaten van die metingen hier vinden
 ===

  11-03-2016 Vragen over luchtkwaliteit
Negen vragen die u altijd al wilde stellen over luchtkwaliteit rond snelwegen vindt u hier .
 === 

 
22-03-2015 
 Zemla uitzending over gevaren van snelweg vlak bij scholen
Bericht over uitzending ZEMBLA van 13 april 2015 over gevaren van snelweg dicht bij scholen vindt u hier .
 === 

 
17-01-2015 
Start metingen luchtkwalitet door BOL 

De metingen luchtkwalitet in Leidschenveen. Vrijwilligers van BOL hebben op 3 plaatsen in Leidschenveen meetkokers geplaatst om de luchtkwaliteit te kunnen meten. In deze kokers bevinden zich zogenaamde Palmes- reageerbuisjes waarmee het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht kan worden bepaald. Dit NO2 en ook fijn stof zit in de uitlaatgassen van auto's. Een bestanddeel van fijn stof is roet en daarvan is bekend, dat dit kankerverwekkend kan zijn.

Vanaf 1 januari 2015 moet de luchtkwaliteit in alle gemeenten in Nederland voldoen aan de wettelijke maximum normen voor NO2 en fijn stof. Dus ook Den Haag moet hieraan voldoen! 
 === 

 
10-01-2015 Metingen luchtkwaliteit in Leidschenveen door BOL
Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen. Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

Om gegevens te verkrijgen uit echte metingen heeft BOL Milieudefensie gevraagd om representatieve meetpunten langs de A12 in de Rietbuurt op te nemen in hun nieuwe meetprogramma 2015. Dat bleek niet mogelijk. Wel heeft Milieudefensie BOL geadviseerd hoe zo'n meetprogramma uitgevoerd kan worden.BOL heeft besloten om gedurende 2015 met vrijwilligers een eigen meetprogramma uit te voeren met behulp van Palmes ' buisjes, zoals dat ook wordt gedaan door Milieudefensie. Ingenieursbureau 'Buro Blauw' in Wageningen voert de noodzakelijke analyses uit.

Om de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in Leidschenveen te meten waren door BOL 3 locaties gekozen: hoek Vrouw Avenweg en Donau (invloed A12 in de Rietbuurt);hoek Oude Polderweg en Chris Lebeaulaan (invloed A12 en Laan van Leidschenveen);hoek Oude Middenweg en Spireaveld (invloed A4 en Laan v Leidschenveen). De metingen hebben op 15 januari 2015 plaatsgevonden.
 === 

 
09-10-2014 Hoe gezond is onze lucht?
Op 2 oktober 2014 werd het Eindrapport 'Hoe gezond is onze lucht?' door Milieudefensie aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu.Het betreft metingen, die in 2012 en 2013 zijn gedaan in het centrum van Den Haag.De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met Milieudefensie hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen.Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen.Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in deze metingen. Het actieplan "Gezonde lucht in Den Haag" vindt u hier . Het rapport "Hoe gezond is onze lucht" van Milieudefensie vindt u hier 
=== 

 
01-01-2014 COPD aandoeningen Leidschenveen
Bewoners vermoeden, dat er in Leidschenveen meer COPD aandoeningen zijn dan elders. De hoeveelheid 'fijn stof' in de lucht wordt hierbij als mogelijke oorzaak genoemd. Mede hierom is er een ergernis over het feit dat de snelweg langs Leidschenveen, daar waar deze Leidschenveen passeert, een snelheidslimiet heeft van 120 km/u, terwijl dat voor en na Leidschenveen 100 km/u is.
===