Volgend artikel


Geplaatst op -- :


Maarten de Vuyst (kandidaat raadslid GroenLinks en Anton Janssen (voorzitter BOL) 
Politieke partij GroenLinks wil een gezond en schoon Leidschenveen!

De Bewonersorganisatie Leidschenveen nodigt in aanloop van de gemeenteraadverkiezingen kandidaat-raadsleden uit van verschillende politieke partijen om te horen hoe Leidschenveen op de kaart staat.

Afgelopen week is gesproken met Maarten De Vuyst, nummer 3 van de kandidatenlijst voor GroenLinks. Samen met hem zijn met veel interesse en zeer uitgebreid de specifieke onderwerpen voor de wijk Leidschenveen doorgesproken en zijn de standpunten van GroenLinks Den Haag helder geworden.
 

 * Met de slogan “Baas in eigen buurt” streeft GroenLinks naar decentralisatie van budget naar de stadsdelen en zelfs verder naar de Haagse wijken. De burgerbegroting naar Antwerps model, maar ook budgetmonitoring horen hierbij. Met de burgerbegroting wil GroenLinks meer inspraak voor bewoners krijgen bij beslissingen waar het geld van de Gemeente aan wordt besteed. De gemeente moet dan wel z’n verantwoordelijkheid nemen om de inspraak goed te regelen en bij afweging van belangen duidelijk te communiceren. GroenLinks denkt hiermee dat ten eerste bewoners hun kennis van de eigen wijk kunnen inbrengen en benutten, maar dat daarnaast ook veel geld en moeite kan worden bespaard, omdat het minder nodig zal zijn dat burgers hoeven te procederen tot aan de Raad van State toe. Met budgetmonitoring wil GroenLinks bereiken dat bewoners zicht krijgen op de geldstromen in de stadsdeelkantoren. Een argument zoals in 2014 van stadsdeelkantoor Ypenburg/Leidschenveen, dat er geen capaciteit is voor de inventarisatie en analyses van  geldstromen is volgens GroenLinks niet valide om budgetmonitoring niet toe te passen.

 * Voor succesvolle burgerparticipatieprojecten is het volgens GroenLinks erg belangrijk dat de spelregels hiervoor vooraf duidelijk zijn. GroenLinks ondersteunt van harte criteria zoals duurzaamheid en eisen met betrekking tot onderhoud. GroenLinks laat de keuze allereerst aan de bewoners zelf, die weten het beste wat er nodig is in Leidschenveen. Als het aan GroenLinks ligt wordt het voor 2018 aan BOL toegekende budget besteed aan projecten op het gebied van sociale cohesie; dus projecten waarin bewoners samenwerken. De jeugd en de ouderen zouden hierbij speciale aandacht moeten krijgen, maar ook mensen met een beperking. GroenLinks ziet ook mogelijkheden voor een actiever uitgaansleven in de wijk om bewoners bij elkaar te brengen.
 *  Meer groen staat hoog op de wensenlijst van GroenLinks en daarbij denkt GroenLinks aan groene daken, verticale tuinen en “Operatie Steenbreek”, waarbij de stoeptegels langs gevels worden vervangen door groen.

* GroenLinks vindt het verbeteren van de groenzone aan weerszijden van de Zoetermeerse Rijweg tot wijkpark een fantastisch initiatief, inclusief het proberen aan te sluiten bij het aan te leggen park Nieuwe Driemanspolder in de buurgemeente. Wel vindt GroenLinks dat de  gemeente meer snelheid kan maken, met name met het bodemonderzoek naar vervuilde grond in de huidige geluidswal. Voor de herinrichting vindt GroenLinks het belangrijk dat de bewoners van Leidschenveen zelf meedenken en beslissen over de keuzes die (nu door de gemeente) worden gemaakt. 

* Om het parkeerprobleem in de Lanen op te lossen wil GroenLinks een gebiedspecifieke oplossing invoeren. Hierbij wordt gedacht aan het voorstel van BOL met parkeervergunningen, om de parkeerruimte alleen toegankelijk te maken voor de lokale bewoners, maar een voorwaarde daarvoor is dat een (gratis) P&R bij station Leidschenveen behouden blijft om de overstap naar de Randstadrail aantrekkelijk te houden.

 * Om fietsendiefstal bij de OV- knooppunten tegen te gaan wil GroenLinks kijken naar invoering van bewaakte Biesieklette fietsenstallingen of fietscarrousels zoals er nu in de Vruchtenbuurt komen. In ieder geval zal GroenLinks zich inzetten om de huidige fietsenstallingen ontoegankelijk te maken voor busjes, waardoor grootschalige diefstal wordt voorkomen.

 * GroenLinks is een groot voorstander van gescheiden afvalinzameling GroenLinks wil in alle wijken  meer kleine milieustraten waar bewoners gescheiden afval kunnen weggooien. GroenLinks geeft de wijk Leidschenveen een groot compliment voor het getoonde draagvlak voor gescheiden afvalinzameling. Dit wordt momenteel alleen bij de laagbouw (huizen) toegepast, maar zal ook zeker bij de hoogbouw ingevoerd moeten worden. GroenLinks wil voor heel Den Haag het percentage gescheiden afval verhogen van de 31% nu naar 50% in 2022. De gemeente communiceert echter onvoldoende over wat er met het afval gebeurt en wat de bereikte milieuwinst is. Ook de communicatie door voorlichting met betrekking tot het alternerend afvalinzamelen kan volgens GroenLinks veel beter. Zo zou bijvoorbeeld een sticker- campagne op de afvalbakken kunnen helpen om aan te geven wat in welke bak mag. In dit soort communicatie valt volgens GroenLinks nog veel winst te behalen.

*  De luchtkwaliteit in de wijk is volgens GroenLinks helaas nog steeds onvoldoende. De door de gemeente aangehaalde Europese Normen zijn daarbij onvoldoende om de ademlucht gezond te kunnen noemen. GroenLinks vindt dat de WHO normen zouden moeten gelden. Daarnaast wil GroenLinks dat er ook een roetnorm komt waarmee ook metingen gedaan kunnen worden naar deze zeer ongezonde uitstoot.  GroenLinks wil dat de gemeente een “open data principe” gaat hanteren waardoor duidelijk wordt hoe en wat berekend wordt bij het doen van luchtkwaliteitsmetingen. 

* Tegen de Helihaven bij het Prins Clausplein verzet GroenLinks zich al jaren. De komst van deze luchthaven zal de luchtkwaliteit voor omwonenden nog verder verslechteren en brengt daarnaast ook veel geluidsoverlast met zich mee. Samen met de fractie in de Provinciale Staten doet GroenLinks Den Haag er dan ook alles aan om te voorkomen dat bewoners geconfronteerd gaan worden met pleziervluchten boven hun hoofd.

*  De uitbreiding van de A4 tussen Den Haag en Leiden van 3 banen naar 4 banen per rijrichting gaat grote invloed hebben op de files die ontstaan. GroenLinks maakt zich ontzettend veel zorgen over de verdere verslechtering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid voor bewoners in Leidscheveen hierdoor. In de Provinciale Staten heeft GroenLinks tegen dit voorstel gestemd. GroenLinks vindt dat de gemeente daarom de plicht heeft te zorgen dat de luchtkwaliteit in Leidschenveen de komende 10 jaar verbeterd in plaats van verslechterd.

* GroenLinks wil de energietransitie bevorderen en verwarming van huizen door geothermie en warmtepompen bevorderen. Op deze manier kunnen mensen hun huis op een duurzame en goedkopere manier verwarmen. De (pallet) houtstook heeft niet de voorkeur van GroenLinks als alternatieve verwarming, omdat dit leidt tot vervelende klachten bij mensen met longaandoeningen en luchtwegklachten.  

GroenLinks is dan ook blij met de voorlichtingscampagne die de gemeente is gestart. Met het GroenLinks motto: “Verandering begint hier” gaat Maarten zich de komende tijd met veel enthousiasme inzetten voor een duurzaam, schoon en sociaal Den Haag. Hij komt graag regelmatig terug in Leidschenveen om met bewoners en BOL te bespreken wat hen bezig houdt.

*******


Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen