Volgend artikel


Geplaatst op -- :


Anton Janssen (voorzitter BOL) en Danielle Koster (kandidaat raadslid CDA)

Politieke partij CDA heeft belangstelling voor Leidschenveen!
De Bewonersorganisatie Leidschenveen nodigt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat- raadsleden uit van verschillende politieke partijen om te horen hoe Leidschenveen op de kaart staat.

Afgelopen week is gesproken met Danielle Koster, huidige fractievoorzitter en nummer 2 van de kandidatenlijst voor het CDA. Samen met haar zijn met veel interesse de specifieke onderwerpen voor de wijk Leidschenveen doorgesproken en zijn de standpunten van het CDA helder geworden.
 

* Het CDA heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de totstandkoming van het Actieplan Burgerparticipatie. Voor de uitvoering wordt door het CDA als voorbeeld gekeken naar de stad Antwerpen. In deze stad wordt een budget toegekend aan burgers of burgergroepen, die overeenstemming hebben bereikt over bepaalde wijkgebonden acties. Ook Leidschenveen krijgt voor het jaar 2018 een wijkbudget waarmee de bewoners van de wijk Leidschenveen ideeën kunnen financieren. BOL organiseert dat de wijkbewoners het komend jaar een jury vormen, die zal beslissen welke acties in de wijk worden gedaan. Het CDA juicht daarbij voorstellen toe die zich richten op voorzieningen voor oudere jongeren (12-18 jr) en voor de oudere bewoners. Volgens het CDA zouden deze voorzieningen dan tot doel moeten hebben om de bewoners te verbinden, door bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen te stimuleren. Het gebruik door BOL van het wijkcentrum voor haar activiteiten is een voorbeeld dat de burgerparticipatie zeker navolging verdiend.

 * Het CDA is zich bewust van de parkeerproblemen in de Lanen, die mede veroorzaakt worden door de 0.8 parkeerplaatsen per woning, maar ook door de beslaglegging van de beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte door CBS- werknemers en de Randstadrail- forensen. Het CDA ziet oplossingen in een gesprek met de CBS om haar personeel in de parkeergarage onder het CBS toe te laten, respectievelijk het reduceren van de kosten voor een P&R op het parkeerterrein aan Henri Faasdreef. Als deze maatregelen niet zouden werken dan zou het CDA in een proef betaald parkeren willen testen, waarbij met name aandacht moet zijn voor mogelijke “waterbed”- effecten. Het CDA staat ook sympathiek tegenover het door BOL voorgestelde vergunningsysteem. Voor zowel de pilot betaald parkeren als het vergunningsysteem kan dat volgens het CDA alleen als daar draagvlak voor is bij de bewoners in de Lanen. 

 * Om fietsendiefstal tegen te gaan bij de OV- knooppunten van de Randstad Rail en de NS is het CDA een voorstander van bewaakte “Biesieklette” fietsenstallingen, waarin de eerste dag gratis kan worden gestald. 

* De alternerende afvalinzameling heeft de aandacht van het CDA, waarbij het uitgangspunt is dat de scheiding makkelijk moet zijn voor de bewoners en dat er geen stankoverlast mag ontstaan. Het CDA ziet haken en ogen bij de huidige afvalscheiding, en staat open voor afvalscheiding uitgevoerd door professionals in de vorm van na- scheiding. Tevens is het CDA voorstander van meer afvalverzamelpunten waar je alle typen afval kan inleveren. In de zomermaanden wil het CDA dat afval wekelijks laten ophalen, waarin de madenveroorzakende etensresten verdwijnen: volgens de gemeente in het gft, in de praktijk in het restafval.
BOL heeft in 2015 een meetprogramma uitgevoerd dat meer luchtvervuiling laat zien dan de berekende waarden van de gemeente, zie onderstaande plaatje. 

 * De luchtkwaliteit in Den Haag is overigens volgens de berekeningen tussen 2012 en 2013 opmerkelijk verbeterd. 
 
Berekende luchtkwaliteit 2012  (nsl-monitoring)
Berekende luchtkwaliteit 2013 (stippen: meting BOL)
Het CDA is van mening dat ‘meten, weten is’ en wil zich inzetten voor meer meetpunten in Den Haag waarmee de luchtkwaliteit degelijk kan worden gemeten, zie bestaande meetpunten op www.luchtmeetnet.nl. Deze meetpunten moeten volgens het CDA duidelijk maken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, waardoor gebied- specifieke maatregelen kunnen worden genomen. Het CDA is nu al een voorstander van snelheidsbeperking op de snelwegen langs Haagse wijken tot 100 km/u. Dat staat ook in hun verkiezingsprogramma.

Een andere specifieke maatregel die is besproken in dit kader, is het doortrekken van het geluidscherm langs de A12 bij de Roeleveense Plas om de geluidsoverlast van de A12 in de wijk te verminderen. In verband met de luchtkwaliteit is de uitbreiding van de Britse School besproken, waar meer dan 500 extra leerlingen op 50 meter van de A12 gaan verblijven. Het CDA zal die ontwikkeling kritisch volgen en is van mening dat op die plek niet zomaar een uitbreiding kan plaatsvinden zonder dat er aanvullende maatregelen worden genomen ivm de luchtkwaliteit. Desnoods moet gekeken worden naar een alternatieve locatie.

*  Het CDA zal hierbij betrekken de voorgenomen aan- en uitvliegroute van de nieuw te bouwen Helihaven bij het Prins Claus Plein. Het CDA heeft ingestemd met het plan voor een beperkt aantal vluchten vanaf de helihaven waarbij de aan- en uitvliegroute langs de A12 lopen met zo min mogelijk overlast voor de woonwijken. Er is geen steun bij het CDA voor een helihaven met honderden vluchten extra waarbij de frequent laag overvliegende helikopters hun aan- en uitvliegroutes over de wijk Leidschenveen zullen hebben, zie onderstaande plaatje.
 
Rode lijn: Helikopter aan en uitvlieg route over A12 en Leidschenveen
Over de invloed van houtstook van open haarden en pallet kachels op de luchtkwaliteit heeft het CDA de mening dat de bewoners moeten worden verleid om deze stook en de bijbehorende rook- overlast te verminderen en deze niet te verbieden. Het CDA heeft zich daarbij niet uitgesproken hoe deze verleiding eruit zou moeten zien.

Met het CDA motto: “Laat de stad bloeien” wil Danielle zich de komende tijd opnieuw met veel enthousiasme inzetten voor een schoon en prettig Den Haag waarin we onze kinderen veilig kunnen laten opgroeien.

****

Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen