Subsidies

Een Gemeentesubsidie aanvragen
Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel kunt verbeteren? Of het welzijn in uw wijk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij uw stadsdeel.
U kunt subsidie voor "Leefbaarheid en bewonersparticipatie" digitaal aanvragen via deze link:

Let op! Om dit formulier succesvol te kunnen afronden, moet u een "Plan van Aanpak en Begroting" als bijlage toevoegen. Het advies is om dit document vóór invullen van het digitale formulier alvast klaar te zetten. U kunt hiervoor dit format gebruiken: 


U kunt deze subsidie ook schriftelijk aanvragen. Dit kan ook met het pdf-formulier dat u hieronder vindt. Print het formulier , vul het in en stuur het per post naar Gemeente Den Haag, DPZ Stadsdelen en wijken, Postbus 12652, 2500 DL, Den Haag.

De gemeente kan de subsidie alleen uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld BOL. Zorg dat u dus ook BOL op de hoogte brengt van het feit dat u een aanvraag heeft gedaan. Wij zullen u dan over de status van uw aanvraag op de hoogte houden. 


Voorwaarden.
Iedereen kan subsidie aanvragen. Maar uw aanvraag moet wel aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn: 
- Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt 
- De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven 
- Uw idee moet passen binnen de ambities van het stadsdeelplan 
- De subsidie is bedoeld voor ideeën op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur 
- De gemeente kan de subsidie alleen uitbetalen aan een rechtspersoon 
- U moet een plan van aanpak en een uitgewerkte begroting meesturen met uw aanvraag 
- Uw idee of project moet in het jaar van aanvraag uitgevoerd en afgerond worden
- Vraagt u subsidie aan voor een activiteit, dan moet die openbaar toegankelijk zijn 
- U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties 

Hoe lang duurt het?                                                                                                   U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.           De gemeente streeft er naar binnen 12 weken een besluit te nemen over toekenning of afwijzing van uw subsidieaanvraag. 

Toelichting bij het invullen.                                                                                     Bij elke aanvraag van activiteitensubsidie dient de aanvrager statuten te voegen, plus bewijs van inschrijving bij de KvK, plus een kopie van bank/girorekening. Indien geen statuten of bewijs van inschrijving KvK bestaan, zal een andere rechtspersoon moeten worden gezocht. In Leidschenveen kan dat zijn Stichting VoorWelzijn, of BOL.                                                                                                 De aanvrager van een activiteitensubsidie blijft verantwoordelijk voor de besteding van de ontvangen subsidie en moet na afloop van de activiteit verslag doen aan de gemeente.
De rechtspersoon aan wie de subsidie voor de activiteit is verstrekt, dient de facturen te betalen zoals begroot. Overschrijding van de begroting is voor rekening van de subsidieaanvrager. 

Samengevat:                                                                                                         Bent u zelf rechtspersoon en beschikt u over genoemde gegevens?                    JA                                                                                                                               U kunt het formulier volledig zelf invullen en u zult de subsidie, indien gehonoreerd, zelf ontvangen op uw rekening.                                                       NEE                                                                                                                             U kunt contact opnemen met BOL en de gegevens van BOL doorgeven aan de Gemeente. De subsidie zal, indien gehonoreerd, door de gemeente worden gestort op rekening van BOL (ING 7028907 t.n.v. Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen) en nadien door BOL aan u worden overgemaakt. 

Achtergrondinformatie.
Sinds 1 juli 2014 is de "Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014" van kracht. Hierin zijn alle regelingen m.b.t. subsidies ondergebracht zoals subsidies voor "leefbaarheid en bewonersparticipatie", openbare orde en veiligheid, verkeer, vervoer en waterstaat, of volksgezondheid en milieu. 
Subsidies voor deze onderwerpen, kunnen worden verleend in de volgende vorm:
Waarderingssubsidie tot een bedrag van € 10.000,-; 
Exploitatiesubsidie: € 10.000 of meer, ter dekking van aan een activiteit verbonden kosten, waarbij de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de daadwerkelijk gemaakte kosten; 
Budgetsubsidie: subsidie van € 10.000 of meer, ter dekking van de aan een activiteit verbonden kosten, waarbij de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de mate waarin de activiteit is verricht, ongeacht de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Ook de bekende "activiteitensubsidie", of "basissubsidie" in het kader van "leefbaarheid en bewonersparticipatie" zal vanaf 1 juli 2014 worden uitgekeerd als een van de bovengenoemde vormen van subsidie.
Uitgangspunt is, dat door de gemeente erkende bewonersorganisaties optreden als rechtspersoon voor de uitkering van de subsidies.

Activiteitensubsidie: Voor het organiseren van activiteiten of evenementen verstrekt de gemeente een subsidie "Leefbaarheid en bewonersparticipatie" ("activiteitensubsidie"), waarvoor alle bewoners of bewonersgroepen (met inbegrip van de erkende bewonersorganisaties) een aanvraag kunnen indienen. Deze subsidie wordt alleen aan of via rechtspersonen (bijvoorbeeld BOL) uitgekeerd! Dit betekent in het geval van BOL, dat u de subsidie via de girorekening van BOL (ING 7028907 t.n.v. Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen) zult ontvangen.

Een verstrekte subsidie in het ene jaar is géén garantie voor het verkrijgen van subsidie voor dezelfde activiteit in een volgend jaar! Bewonersorganisaties krijgen geen voorrang op andere vrijwilligersgroepen! Activiteitensubsidies kunnen door elke vrijwilligersgroep, met inbegrip van de bewonersorganisaties, worden aangevraagd. Hierbij dient het belang en de prioriteit van de activiteit te worden vermeld.  
Ook de gemeente kan bewonersorganisaties en andere vrijwilligersgroepen verzoeken om deel te nemen in activiteiten, die de gemeente organiseert voor de wijk. Hiervoor wordt naar rato door de gemeente een “projectbudget” verstrekt aan de deelnemende bewonersgroepen. 

Noot: Begrotingsposten als “onvoorziene kosten”, of “hapjes”, “drankjes”, “snacks” e.d. zijn niet subsidiabel. Indien hiervoor toch subsidie nodig is, kunnen hiervoor “Fonds 1818”, “Oranjefonds” of de woningcorporaties worden benaderd.
 
Basissubsidie (alleen voor door de gemeente erkende bewonersorganisaties):  
Om aanspreekpunt te zijn voor de gemeente verstrekt de gemeente alleen aan bewonersorganisaties "basissubsidie", mits deze rechtspersoon zijn, zijn ingeschreven bij de KvK en door de gemeente is erkend. Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) voldoet aan deze voorwaarden.   
De basissubsidie, bestaat uit 2 componenten: 
- Kantoorruimte en communicatie en bureaukosten 
_ Kosten voor administratieve ondersteuning 


Bij de kosten voor kantoorruimte dient ook te worden meegeteld de huur van een vergaderruimte voor bijeenkomsten met wijkbewoners voor minimaal 2 keer per jaar. Kosten voor het opzetten van een eigen website, e-mail adres en dergelijke, vallen onder de basissubsidie. Inhuur van materiedeskundigheid voor het ontwerpen van een logo of de beoordeling van de huisstijl van een logo zijn in feite algemene ondersteuning, waarvoor een activiteitensubsidie kan worden aangevraagd. In de eerste instantie zal echter zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van de basissubsidie. In aanvulling op de subsidie voor administratieve ondersteuning onder de basissubsidie, kan de bewonersorganisatie aan de hand van het jaarlijkse werkprogramma een activiteitensubsidie aanvragen als extra budget voor administratieve ondersteuning voor de voorgenomen activiteiten. Uitgangspunt is echter, dat de basissubsidie in principe voldoende is. 
De bewonersorganisaties mogen het totale budget van de basissubsidie naar eigen inzicht verdelen tussen de beide componenten. De basissubsidie mag bovendien worden benut voor het ontwikkelen van activiteiten ter aanvulling of vervanging van de activiteitensubsidie. 

Een bewonersorganisatie kan aan de hand van het jaarlijkse werkprogramma ook om een activiteitensubsidie vragen voor het organiseren van activiteiten voor de bewoners van de wijk.  

                                                   ************** 
Go Top