Verkeersveiligheid Leidschenveen


19-12-2017

Op zebrapad bij scholen heel gevaarlijk zelfs op zebrapad en auto rijdt door. Lees meer.

***


10-11-2017

Spiegel plaatsen zou verkeersveiligheid hoek Vrouw Avenweg/ Laan van Leidschenveen veiliger kunnen maken. Lees meer.

***

 3-11-2017

Parkeertellingen 2017. Lees meer

***


29-9-2017

Overdag te hoge parkeerdruk een ramp door medewerkers en bezoekers van bedrijven. Lees meer.

***


13-8-2017

Inmiddels 3 ongelukken. Slecht overzicht kruispunt t door blauwe doeken vrouw Avenweg. Lees meer.

****


28-6-2017

Inloop De lanen op 26 juni over parkeerproblematiek.Lees meer.

***


14-5-2016

Vrouw Avenweg hard rijders. Lees meer.

***


30-4-2016

Weer ongeluk op de Laan van Leidschenveen.Lees meer.

***


25-4-2016

Parkeerprobleem Glazenmakerhof. Lees meer

***


3-2-2016

Onveilige situatie Waterleliekade. Lees meer.

***


13-10-2015

overstekende kinderen bij R.O.C. Lees meer

***

13-10-2015

Ijseendsingel 30km zone men rijdt er 60-70km? Lees meer.

***


5-9-2015

Fietspaden onveilig in de VrouwAvenweg. Lees meer

***


23-2-2015

gevaarlijke situatie fietspad kruising houtkade en Rietkade. Lees meer

***


2-3-2015

Al sinds medio 2013 bespreekt BOL met het Stadsdeelkantoor L/Y de verkeerssituatie op de Oude Middenweg, met name de gevaarlijke situatie voor fietsers bij de toegang naar Kwantum, respectievelijk Gamma. Voor deze besprekingen had BOL 2 opties:


1. Het bestaande fietspad op het Spireaveld richting Den Haag wordt voor het viaduct over de A4 afgetakt naar de parkeerplaats van Kwantum en Gamma.

2. Het voetpad langs de Oude Middenweg wordt vanaf het kruispunt tot de toegang van het bedrijventerrein tevens ingericht als fietspad, of wordt in ieder geval gedoogd als fietspad.

Met name Kwantum heeft sindsdien aangegeven, dat de beveiliging van het bedrijventerrein een hoger belang heeft en dat een aftakking van het bestaande fietspad naar het parkeerterrein dan een onaanvaardbaar probleem is. Daarmee is optie 1 van BOL afgewezen.


Voor optie 2 van BOL is j.l. 3 april 2015 van het Stadsdeelkantoor L/Y onderstaande reactie ontvangen, waarmee ook deze oplossing is afgewezen. Als door fietsers. die op de Oude Middenweg willen oversteken naar het bedrijventerrein van Kwantum, resp. Gamma de rijweg teveel wordt geblokkeerd en het autoverkeer wordt gehinderd, ontstaat er een nieuw te beoordelen situatie.


Verkeerssituatie Oude Middenweg ter hoogte van de Gamma.


Vraag BOL: Kan bij het voetpad tussen het fietspad en de inrit van de Gamma op de Oude Middenweg een gedoogbord komen te hangen zodat de fietsers hier overheen kunnen?


Reactie stadsdeelkantoor: Nee, dit kan niet. Dit zou een zéér onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situatie opleveren. De automobilisten die van het parkeerterrein afkomen worden dan geconfronteerd met fietsers, welke vlak voor het hek langs over het voetpad over de stoep rijden en dat zorgt voor een onoverzichtelijke gevaarlijke situatie. Fietsers kunnen gewoon over de rijbaan van de Oude Middenweg naar de inrit van het parkeerterrein rijden.


12 april 2014.

Op uitnodiging van onze Stadsdeelwethouder, de heer P. Smit, namen wij, BOL, medio 2013 op voorhand kennis van de plannen ter bevordering van de ontsluiting van onze woonwijk. Wij, BOL, hebben die plannen toen van harte toegejuicht.


Vervolgens ontvingen alle wijkbewoners de huis-aan-huis verspreide informatie, waarna wij inzage namen in het voorgenomen besluit Beter benutten A4/N14/Zoetermeerse Rijweg.
Hoewel het besluit betrekking heeft op het traject vanaf de Oude Middenweg, richting Scheveningen, hebben wij als BOL gemeend ter zake een zienswijze in te dienen. Deze had betrekking op een buiten het besluit vallende kruising, die wel de nodige obstructie kent bij de doorstroming door en van/naar de wijk. Ons verzoek betrof de kruising Zoetermeerse Rijweg/Pijlkruidveld/Laan van Leidschenveen.

Ons idee was tweeledig en is doorgestuurd naar de afd. Verkeersmanagemant dienst Stadsbeheer, omdat het niet van doen heeft met het plan.
Enerzijds hebben wij verzocht de groenlicht-fasen van/naar de Laan van Leidschenveen aan te passen.
In de ochtendspits zou daarmee de aaneengesloten file door "Lanen" worden onderbroken, waardoor bewoners van Lanen beter kunnen invoegen. 's Avonds zou het verkeer richting Zoetermeer sneller worden afgevoerd. Immers de file op de enige rijstrook van de Laan van Leidschenveen wordt gevormd door verkeer dat richting Zoetermeer wil, terwijl bij het station Leidschenveen 3 voorsorteervakken zijn gecreëerd

Ons 2e verzoek betrof dan ook het vormen van een gecombineerd voorsorteervak voor rechtdoor/rechtsaf. Er zouden dan 2 banen voor rechtsaf zijn en de Zoetermeerse Rijweg kent ook 2 rijstroken. Overleg met bevoegden heeft echter duidelijk gemaakt dat hoewel de doorstroming bevorderd zou worden en de capaciteit ruimer benut, er een probleem ontstaat. In dat geval immers zouden conflicten ontstaan met de bus/trambaan en de doorgaande fietsers. Wij zijn daarvan overtuigd geraakt.
Wij constateren dat het wel mogelijke faseringsverzoek spontaan is/was ingewilligd, al voordat wij daarover verder gecommuniceerd hebben en menen daarmee al enige verbetering bij de doorstroming in/door de wijk te bespeuren.


Met de ondernomen actie en het bereikte resultaat vertrouwen wij allen van dienst en wij hopen dat uitvoering van het besluit voor verdere verbetering zal zorgen.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie Leidschenveen.

**************************

 9-1-'14

Beste bewoners van Leidschenveen,

Actie vanuit BOL, BPT's en de leiding van scholen aan de Cicerostrook heeft resultaat opgeleverd. Verbeteringen voor -jeugdige- fietsende wijkbewoners zijn inmiddels gerealiseerd. Zij die Vanuit De Lanen richting Laan van Leidschenveen fietsen, kunnen inmiddels bij de 2 flats (met waterwoningen) gebruikmaken van een fietspad, dan wel fietsstrook. Hierdoor kunnen zij de file van wijk verlatende automobilisten aanmerkelijk veiliger kunnen passeren en hoeft het trottoir niet meer bereden te worden.

De "fietsstraat", Veenweg is inmiddels gerealiseerd en de automobilist met bestemming daar is gast geworden.

De al lang gewenste fietsdoorsteek van/naar o.a. "De GAMMA" is nog altijd aandachts-punt en vanzelfsprekend is het te gek voor woorden dat fietsers daar het trottoir moeten berijden. Een doorsteek van de fietsbrug naar het P-terrein (b-)lijkt onmogelijk door afsluitingseisen, zodat nu gedacht wordt aan een combinatie fiets-/voetpad. Wij blijven met dit punt bezig.

De fietssterroute, vanaf kust door centrum Den Haag naar De Nieuwe Driemanspolder, richting Zoetermeer is vrijwel gereed en na het WK hockey zal de laatste fase gerealiseerd worden. De verlichting op de rijwielpaden is aanmerkelijk verbeterd.

Tussentijds zijn uitzicht beperkende zaken voor verkeer behoorlijk verbeterd.

Vanzelfsprekend blijft de onderkende parkeerdruk in sommige delen van kwadranten aandacht vragen. Tussentijds is vanuit BOL o.a. huis aan huis geflyerd bij bewoners van de Poort van Lanen, mede op verzoek van bewoners van dat complex zelf.

Duidelijk is dat de P-druk (mede) wordt opgebouwd door gastgebruik vanuit kantoren, winkelpersoneel, studenten van het Mondriaan e/o Randstadrailreizigers. Niemand is enthousiast om tegen betaling te parkeren.  

Vanzelfsprekend blijven wij ons ook bezighouden met de ooit geplaatste gele markeringskruisen, die lang geleden ook al werden doorgehaald. Zij zouden zijn geplaatst om probleemplekken bij de waterhuishouding -ter verwerking- aan te geven.

Tot zover voor nu, waarmee wij allen van dienst vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep verkeersveiligheid / BOL

                                             ...........................................................

 24 oktober 2013

Verkeersveiligheid op de Zoetermeerse Rijweg wordt verbeterd!


De directeur van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, mevrouw Anita Vos - Tijdhof, heeft recent besloten om de middenberm van de rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg te verharden met onkruidwerende bestrating om de verkeersveiligheid te verhogen. 


Hier is het volgende aan vooraf gegaan:

Onderdeel van het beleid van de gemeente Den Haag voor groenvoorziening is, dat ook onkruid een functie heeft in de natuur. Zo mag onkruid in bermen en middenbermen van de wegen binnen de gemeente groeien en bloeien tot een hoogte van maximaal 80 cm. Hierop is het contract gebaseerd, dat er door de zorg van de gemeente slechts 1 maal per jaar wordt gemaaid en onkruid wordt gewied. 


Meerdere bewoners van Leidschenveen hebben de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) er op gewezen, dat dit "onkruidbeleid" op bepaalde locaties toch wel een groot risico vormt voor de verkeersveiligheid. Zoals bij de rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg, waar elk jaar vanaf mei door de hoogte van het onkruid in de middenberm voor het autoverkeer een onoverzichtelijke situatie ontstaat! 


BOL heeft er bij de directeur van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg op gewezen, dat door het onkruid werend bestraten van de middenberm bij de rotonden en kruispunten het overzicht van automobilisten op de Zoetermeerse Rijweg aanzienlijk verbetert en daarmee de verkeersveiligheid. Het "onkruidbeleid" van de gemeente Den Haag wordt hierdoor ook niet aangetast en de maaifrequentie hoeft niet te worden verhoogd. Geconstateerd is, dat bestrating van de middenberm thans bij het ene kruispunt wel al wordt toegepast en bij een andere niet: dit levert een erg rommelig aanzicht op voor een van de toegangswegen naar Den Haag! De volgende foto's geven dit weer!


Rotonde Houtkade


Rotonde Barbeeldam


Kruispunt Spieringdam


Kruispunt Pijlkruidveld

Inmiddels is dit allemaal aangepakt en ziet het er mooi uit.

*************                                         


Onoverzichtelijk en gevaarlijke oversteek/kruising fietspad – autoweg Zoetermeerse Rijweg en Houtkade


(bijgewerkt d.d. 24 oktober 2013)


Het autoverkeer uit Zoetermeer rijdt met hoge snelheid naar rotonde Houtkade. Bovendien is in de zomermaanden de aangelegde groenvoorziening en het onkruid in de middenberm zo hoog gegroeid, dat er dan een onoverzichtelijke situatie ontstaat. 
Stand van zaken: medio oktober 2012 had de gemeente via telefoonnummer 14070 geen meldingen van bewoners ontvangen, dat deze oversteekplaats een gevaarlijk punt is. BOL heeft in een overleg met wethouder Peter Smit d.d. 16 juli 2013 verzocht om een snelheidscontrole van het autoverkeer en op basis daarvan adequate maatregelen te laten treffen, zoals waarschuwingstekens op de weg.


Laatste nieuws oktober 2013: de gemeente zal de middenberm bij rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg verharden met onkruidwerende bestrating, o.a. rotonde Houtkade. Zie nadere details bij tabblad "Zoetermeerse Rijweg".


*************


Geplaatst 19-4-’13

Onderstaande punten zijn nieuw en een aanvulling op nog overgebleven punten van de 20 onderwerpen over verkeersveiligheid, die werden aangedragen bij de Open Space, die BOL in augustus 2012 heeft belegd. Na evaluatie daarvan, in samenhang met andere ingebrachte zaken, is een overleg met ambtenaren van Stadsdeelkantoor Leidschenveen/Ypenburg aan de orde gekomen, teneinde enerzijds de actualiteit te vernemen en anderzijds hun visie daaromtrent. Onderstaand bij de punten is zulks beschreven.

Hangende ontwikkelingen, dan wel ten uitvoer te brengen van plannen, zijn enkele van de 20 punten “on hold” geplaatst. Zo is er in samenwerking met het Gewest en het Rijk een plan in wording om weefvakken aan te leggen, waardoor de doorstroming naar de respectievelijke snelwegen en de N14 tunneltracee (<> Scheveningen) aanzienlijk verbeterd wordt, met als gevolg een betere doorstroming ook op de Zoetermeerse Rijweg. Daarmee wordt ook bereikt dat de Laan van Leidschenveen ontlast zou gaan worden, omdat “sluipwegen” dan hun nut zouden verliezen. Voorzienbaar is ook dat de druk op het Prins Clausplein wordt verminderd met de tot standkoming van de aan te leggen Rotterdamse Baan.

Werkgroep heeft zich in eerste instantie georiënteerd op de veronderstelde problematiek en locatie, zodat ter plaatse een en ander door ons - ook vrijwilligers en slechts enthousiastelingen- beoordeeld kon worden.

Vervolgens is met een van onze Gemeentelijke wegbeheerders door de wijk gefietst en hebben wij over die spelende zaken van gedachten gewisseld.

Met dat hij op 13-2-’13 ‘s middags verscheen zagen wij dat op de Laan van Leidschenveen werd gelaserd en een automobilist werd verbaliseerd. Bij het voorgesprek werd duidelijk dat enkele van de aangedragen punten achterhaald waren, dan wel nog in ontwikkeling cq planning. Vers van de pers kwam het bericht dat de Rotterdamse Baan toch wordt aangelegd. Daarbij komt het Rijk in een later stadium “bijspringen”. Vooralsnog leidt de spitsdrukte op de doorgaande wegen tot problemen, waarbij aangetekend dat op de Zoetermeerse Rijbaan het vanuit de woonwijk invoegend verkeer wordt gereguleerd door rotondes, dan wel verkeerslichten, terwijl op de Laan van Leidschenveen het invoegend verkeer wordt geconfronteerd met een aaneengesloten rij auto’s.

Al fietsend is specifiek aandacht besteed aan:

1. Ad 3 - Een rijwielpad, aansluitend op het pad langs de Zoetermeerse Rijweg, blijkt een utopie.

2. Ad 3 - Bebording is eveneens niet aan de orde, omdat gebruikmakend van de “sterrouite” over de Veenweg, bij de Noordkromsinge, het fietsverkeer goed verwezen wordt. Bekenden weten hun weg toch wel te vinden.

3. Ad 4 - Bij de kruising Oude Middenweg bleek dat het rijwielpad aldaar überhaupt geen eigen verlichting kent, vanaf het begin (komend vanuit Zoetermeer) tot aan de Gamma. Wel staan aan de overzijde van de weg lichtmasten. Bij het Pijlkruidveld waar de tram rijdt (vanaf GAMMA tot  bocht) staan zelfs lantaarns met dubbele lampen en waar het s Gravendreef en AH stond, is het rijwielpad, door de nieuwe situatie, al goed verlicht. Zo ook het Madeliefveld.

4. Ad 5 - Bij de Gamma is het idee een doorsteek te maken, vanaf het begin van de fietsbrug achter het gebouwtje naar het parkeerterrein. Dan hoeft niet over het trottoir gefietst te worden. Noodzakelijk overleg is gaande en het resultaat dient afgewacht te worden.

5. - De Veenweg zal in principe gefaseerd aangepast worden en gewijzigd in een fietsstraat, zodat bestemmingsverkeer doorgang behoud.

6. - Van een eventuele “afsluiting”/ beperkte doorgang voor bestemmingsverkeer bij Wilsveen (Leidschendam) is niets bekend. Zo’n maatregeld ontmoedigd het verkeer over de Voorweg en zou de Zoetermeerse Rijweg extra belasten.

7. - De Nieuwsbrief L’veen-Y’burg leert dat de onderdoorgang bij station Y’burg dicht gaat van 18-3 t/m 17-6-’13. De Y’burgse Boslaan wordt heringericht.

Tenslotte is stilgestaan bij o.a. gewenste verkeersspiegels en drempels, waarvan kennis is genomen. Dit soort maatregelen -zeker in 30 km/u zones- wordt niet voorgestaan. Het gaat aan bestuurders te attenderen op de eigen verantwoording, met de wetenschap dat het verkeer over het algemeen bestemminsgverkeer/bewoners betreft en een plaatselijke bekendheid aan de orde is. Een maximum snelheid geldt onder optimale omstandigheden en rijden met aangepaste snelheid is altijd noodzakelijk.

Tot zover, voor nu.  

Met vriendelijke groet,

Werkgroep verkeersveiligheid / BOL

Onderwerpen verkeersveiligheid tijdens "Open Space" d.d. 23 augustus 2012

1. Monitoren van de Rijksstructuurvisie A4, c.q. de hiermee gepaard gaande overlast voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van Leidschenveen t.g.v. werkzaamheden voor de uitbreiding van de capaciteit voor verbeterde doorstroming van het verkeer op de op- en afrit A4/N4.

Stand van zaken gemeente oktober 2012: Een studiegroep van Rijkswaterstaat(RWS) en gemeente is de huidige situatie aan het bestuderen. Zodra meer hierover bekend is, zal BOL geďnformeerd worden.

2. Tijdens spitstijden zorgt verkeer vanuit en naar de richting Zoetermeer voor extra drukte op de Zoetermeerse Rijweg. Niet alleen is dit vervelend voor de bewoners van Leidschenveen, die de wijk in en uit willen, ook verhindert het hulpdiensten zich snel te verplaatsen. Suggestie: metingen van verkeersaanbod.

Stand van zaken gemeente oktober 2012: De metingen zijn wel gedaan. Uit het kentekenonderzoek zijn geen passende maatregelen nodig gebleken. Elke aanpassing heeft gevolgen voor de omwonenden. In 2013 wordt door een verkeerskundig bureau onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden in de doorstroming en capaciteit van het knooppunt A4/N14 en Zoetermeerse Rijweg. Verder zie antwoord onder punt 1.

Standpunt BOL: BOL zal blijven monitoren of de overlast wordt veroorzaakt doorverkeer van de bewoners zelf of door het doorgaand verkeer van en naar Zoetermeer. Zonodig zal hierover contact worden opgenomen met de gemeente, RWS of het Stadsgewest Haaglanden.

3. Een fietspad langs de Zoetermeerse Rijweg ontbreekt op sommige plaatsen. Bij aanleg van zo'n fietspad zou een bijkomend voordeel kunnen zijn, dat hier ook door hulpdiensten gebruik van gemaakt zou kunnen worden bij drukte op de autorijweg.

Stand van zaken gemeente oktober 2012: In de Haagse Nota Mobiliteit zijn alle fietsroutes beleidsmatig vastgelegd. Hierin zijn voor de fietsroutes eisen geformuleerd. Zie nadere details bij tabblad "Fietsers".

4. Onveilig fietspad op kruising bij de GAMMA (Oude Middenweg): verkeerslichten ontbreken terwijl het er vaak druk en onoverzichtelijk is, mede door de tramovergang. Fietsers komen vaak met hoge snelheid van het viaduct naar beneden en hierdoor is er weinig reactietijd voor autobestuurders. Bij ongelukken met fietsers, die jonger zijn dan 14 jaar stellen de verzekeringsmaatschappijen de automobilisten per definitie aansprakelijk!

Standpunt BOL: BOL erkent, dat deze kruising fysieke beperkingen kent, die adequate maatregelen bemoeilijken. Het argument van de gemeente om geen maatregelen te treffen is, dat de tramsporen een effect zouden kunnen hebben als snelheidsvertrager, maar kan niet serieus worden genomen als een maatregel om de risico’s voor zowel fietser als automobilist te verkleinen. 

BOL zal periodiek bij de gemeente navragen of de situatie verbeterd kan worden. De maatregel voor onderstaande punt 5 biedt hiervoor misschien mogelijkheden.

5. Een fietspad direct naar de GAMMA ontbreekt: hierdoor is dit bedrijventerrein niet goed toegankelijk voor fietsers. Zij moeten op de autoweg of het trottoir fietsen en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Stand van zaken gemeente oktober 2012: Het idee is om een verbindend stukje fietspad aan te leggen vanaf het bestaande fietspad langs de trambaan naar het parkeerterrein van Gamma. Hiervoor moet overleg gevoerd worden de Gamma. Dit onderwerp is opgenomen in het Activiteitenprogramma 2013 van Stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg.

Laatste nieuws april 2013: De gemeente heeft toegezegd een aparte toegang vanaf het fietsviaduct aan te leggen naar het terrein van GAMMA!

18. Bij diverse scholen wordt regelmatig fout geparkeerd door ouders die snel hun kind wegbrengen en ophalen. Dit veroorzaakt overlast voor voorbijgangers en bewoners.

Stand van zaken gemeente oktober 2012: De wijkagenten van politie Haaglanden, bureau Ypenburg- Leidschenveen houden bij toerbeurt toezicht op het haal- en brenggedrag bij de scholen.

Standpunt BOL: Dit probleem is terug te voeren op het gedrag van de ouders van de kinderen. Betreffende scholen kunnen de ouders hier op blijven wijzen, maar als dat niet helpt moeten de wijkagenten maar gaan optreden.


*************************************
 
Go Top