ParkeerbeleidDen Haag

Geplaatst 3-4 2015


Uitkomst onderzoek Parkeerbeleid Leidschenveen door gemeente Den Haag.

Bewonersorganisatie
Leidschenveen (BOL)heeft herhaaldelijk aan de bel getrokken wegens
klachten over parkeerproblemen, vooral vanuit  de wijk de Lanen in
Leidschenveen kwamen veel klachten binnen.


Gemeente Den haag heeft daarom een onderzoek ingesteld en de uitkomsten ziet u hier.

De uitkomsten van het onderzoek naar het parkeerbeleid in Leidschenveen zijn bekend. De conclusie is dat er geen extra parkeermaatregelen komen.

Uitkomst

Er zijn 2 buurten in Leidschenveen met een hogere parkeerdruk: De Velden en De Lanen.

De Velden: Er is overdag extra parkeerdruk door werknemers van de kantoren uit de buurt.
Op loopafstand zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

De Lanen:
's Nachts is de parkeerdruk hoog, gemiddeld over de hele dag minder
hoog. Op loopafstand zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Uit het onderzoek blijkt dat extra parkeermaatregelen niet nodig zijn.
 Mocht er draagvlak zijn in de hele buurt voor betaald parkeren, dan neemt de gemeente dit in overweging.

Verder lezen
Bekijk hier de presentatie van de gemeente over het parkeerbeleid:

    Hier

*************************
Geplaatst op 28 oktober 2013


Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 - RIS 168473

Type(n): RAADSVOORSTEL

Organen: B&W

Kenmerken: rv 166 (2009)

Gebruik in vergaderingen: RAAD 2009-12-17 - donderdag 17 december 2009, VML 2009-12-03 - donderdag 03 december 2009, B&W 2009-11-24 - dinsdag 24 november 2009, B&W 2009-08-25 - dinsdag 25 augustus 2009


Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en biedt op onderdelen onvoldoende houvast om bijvoorbeeld de parkeeroverlast in woonbuurten aan te pakken. De gemeentelijke visie op mobiliteit en op parkeren is sinds de vaststelling van het vigerende beleid veranderd. Het accent van het mobiliteits- en parkeerbeleid was vooral gericht op het sturen van de mobiliteitskeuze van reizigers, met als doel het tegengaan van onnodig autoverkeer. Inmiddels is het accent verschoven naar het faciliteren van mobiliteit, door het scheppen van voorwaarden voor de groeiende mobiliteitsbehoefte. In het voorstel Parkeerkader Den Haag 2010-2020 is het parkeerbeleid voor de komende 10 jaar op hoofdlijnen weergegeven (het Parkeerkader heeft een strategisch karakter). Beschreven worden de naar verwachting toenemende parkeerproblemen in de stad (te hoge parkeerdruk en structureel tekort aan parkeerplaatsen in steeds meer gebieden en een te groot beslag van de geparkeerde auto op de schaarse openbare ruimte) en de oorzaken daarvan. De beleidslijn tot 2020 wordt geschetst aan de hand van doelen, uitgangspunten en mogelijke parkeermaatregelen. Daarnaast wordt het nieuwe beleid geschetst voor de parkeerdoelgroepen: bewoners, bedrijven/kantoren en bezoekers. Tenslotte is er aandacht voor het financiële kader om het beleid te kunnen uitvoeren en de uitvoeringsagenda. Het parkeerkader Den Haag 2010-2020 is 25 augustus vrijgegegeven voor inspraak. De inspraaktermijn liep van maandag 31 augustus tot maandag 12 oktober 2009. De inspraak heeft 30 inspraakreacties opgeleverd. De inspraakreacties hebben niet geleid tot voorstellen om het Parkeerkader Den Haag 2010-2020 op onderdelen aan te passen. Als bijlage toegevoegd: Parkeerkader Den Haag 2010-2020, Inspraakrapport.


Document

RIS168473.pdf(40 kB)


Bijlagen

Parkeerkader Den Haag 2010-2020(6.443,22 kB), RIS168473a

Inspraakrapport(5.019,13 kB), RIS168473b 


Gerelateerde documenten

Stand van zaken Uniformering Parkeerregeling Centrum, RIS 173738 - 29-06-2010

Parkeren Stationsbuurt ís avonds, RIS 172201 - 16-04-2010

Vrijgave inspraak Parkeerkader Den Haag 2010-2020, RIS 166259 - 28-08-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Motie RV 166.2009/1) Draagvlakonderzoek parkeeraanpak, RIS 169235 - 18-12-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Motie RV 166.2009/2) Parkeren Lange Voorhout, RIS 169236 - 18-12-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Motie RV 166.2009/3) Parkeernormen in buurt van OV, RIS 169237 - 18-12-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Amendement RV 166.2009/A), RIS 169240 - 18-12-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Amendement RV 166.2009/B gewijzigd) Tijdenharmonisatie, RIS 169241 - 18-12-2009

Voorstel van het college inzake Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (Motie RV 166.2009/C) CO2-reductie als, RIS 169242 - 18-12-2009

Beantwoording technische vragen Parkeerkader Den Haag 2010-2020, RIS 168747 - 02-12-2009

page1image37936


 
Go Top