Parkeerproblematiek Leidschenveen

Geplaatst op 28 juli 2017

Goed nieuws DE Lanen. Gemeente gaat nieuwe parkeertellingen doen en eind juni 2017heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd om de bewoners in de omgeving van de Cor Spaanslaan en Van Baaklaan te informeren over plannen om extra parkeerplaatsen aan te leggen. 
Er was een grote opkomst met voor- en tegenstanders voor de uitbreiding van parkeerplaatsen. 

Gelet op de kritische geluiden ziet  de gemeente af van de aanleg van de extra parkeerplaatsen.

 
De bewoners zullen we hier in augustus over informeren middels een brief. In deze brief informeert de gemeente Den Haag de bewoners ook over het feit dat er nieuwe parkeertellingen in het gebied De Lanen worden gedaan in de periode september-oktober. 
Dit mede naar aanleiding van de reactie van bewoners dat de parkeerdruk met name overdag hoog is in De Lanen. De gegevens die de gemeente  nu heeft zijn alweer wat gedateerd dus een update is gewenst om te bepalen of en zo ja hoe groot het probleem is. 

De uitslag zal in samenwerking met BOL besproken en geëvalueerd worden  en op onze website www.leidschenveen.nu geplaatst worden.

 Zou toch prachtig zijn als we samen voor de parkeerproblemen in De Lanen een oplossing kunnen vinden.

****


Geplaatst op 27 maart 2015

Sinds oktober 2013 zijn er door BOL diverse brieven gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Den Haag, dat is sinds mei 2014 dhr. Tom De Bruijn (D66). Dat heeft geleid tot extra metingen van de parkeerdruk in De Lanen, naast de reguliere metingen, die elke 3 jaar worden uitgevoerd door de gemeente ("parkeermonitor").

De gemeente voert de parkeerdrukmetingen uit en toetst deze op basis van de regels zoals vastgelegd in het "Parkeerbeleid" en de "Parkeernormen", die door de Gemeenteraad zijn vastgesteld. Als bewoners het niet eens zijn met dit beleid of normen moeten ze de fracties in de gemeenteraad benaderen.
De gemeente hanteert voor dit onderwerp de volgende begrippen:
> Parkeercapaciteit: aantal beschikbare parkeerplaatsen op de openbare weg. Parkeervoorzieningen van bedrijven, zoals het parkeerterrein bij het Winkelcentrum "'t Hoge Veen", tellen niet mee!
> Parkeerintensiteit: aantal gebruikte parkeerplaatsen op de openbare weg.
> Parkeerdruk: aantal gebruikte parkeerplaatsen gedeeld door aantal beschikbare parkeerplaatsen. Als de parkeerdruk 0,8 (80%) is, wordt dit een aandachtspunt voor de gemeente. Als deze 0,9 (90%) wordt, moet de gemeente maatregelen treffen. Voor eventueel te treffen maatregelen hanteert de gemeente bovendien de norm, dat parkeerplaatsen maximaal op 500 meter loopafstand van de bestemming (woonhuis) beschikbaar moeten zijn. Ook kijkt de gemeente voor te treffen maatregelen naar de beschikbare betaalde parkeervoorzieningen in de omgeving.

Op 23 februari 2015 is door de gemeente een informatie- bijeenkomst georganiseerd over het parkeerbeleid, waarvoor "stakeholders" waren uitgenodigd, zoals de BPT's De Lanen & Rietbuurt, De Velden en De Vissen, de wijkagenten van Leidschenveen, Wooncorporatie Wooninvest en BOL. Hierbij kwam het volgende naar voren:
  > In De Lanen zijn de reguliere parkeerdrukmetingen in september 2014 uitgevoerd. In De Velden en De Vissen zijn deze in 2011 uitgevoerd en deze worden in de loop van 2015 opnieuw gedaan. Dan worden ook metingen uitgevoerd in de Rietbuurt.
  > Bij de ontwikkeling van De Lanen werd voor het aantal parkeerplaatsen de volgende norm gebruikt: 0,8 parkeerplaats per woning. Voor de ontwikkeling van De Velden en De Vissen is dit verhoogd tot 1,2 en in de Rietbuurt zelfs tot 1,25. Het is heel moeilijk om in de bestaande situatie alsnog extra parkeerplaatsen op de openbare weg aan te leggen.  
  > De recente metingen in De Lanen hebben aangegeven, dat 's morgens om 10.00u de parkeerdruk 53% bedraagt en 's nachts 82%. Bij controle van de nummerborden is hierbij gebleken, dat dit meer dan 90% wijkbewoners betreft. Vergeleken met 2010 en 2011 valt op dat er toen incidenteel een parkeerdruk boven de 90% werd gemeten. De komst van ROC Mondriaan lijkt geen invloed op de parkeerdruk te hebben.
  > In De Velden bleek de parkeerdruk in 2011 overdag boven 90% te liggen en 's nachts op 84%. Als maategel zijn er een aantal parkeerplaatsen extra aangelegd. In 2015 wordt er opnieuw gemeten.
  > De gemeente heeft niet voorzien, dat er per gezin voor meerdere auto's of bedrijfsauto's parkeerplaatsen op de openbare weg nodig zijn. De gemeente vindt dit niet haar taak om hiervoor extra parkeerplaatsen op de openbare weg aan te leggen. Dit is een zaak, die de bewoners zelf onderling moeten oplossen.
  > De gemeente begrijpt, dat de parkeerdruk door de bewoners te hoog wordt gevonden als zij hun auto's niet "voor hun eigen deur" kunnen parkeren, maar omdat er aan het parkeerbeleid en -normen wordt voldaan, is er voor de gemeente in Leidschenveen geen sprake van een parkeerprobleem. 
  
Conclusie Gemeente Den Haag 23 februari 2015:
  1. Omdat er in Leidschenveen wordt voldaan aan het parkeerbeleid en de parkeernormen zal gemeente Den Haag zal geen extra parkeervoorzieningen aanleggen in Leidschenveen.
  2. Ook geven de metingen van de parkeerdruk geen aanleiding om in Leidschenveen een systeem van parkeervergunningen in te voeren. 


************

Geplaatst op 27 oktober 2013

Klachten over parkeeroverlast in Leidschenveen duren voort!


Eén van de meest gehoorde klachten van bewoners in Leidschenveen betreft de parkeeroverlast in straten in de omgeving van station Leidschenveen en winkelcentrum  't Hoge Veen, met name de buurten De Lanen en De Velden. Aan deze klachten is als verdere klacht verbonden, dat de gemeente Den Haag geen actie onderneemt om de parkeersituatie in de betreffende straten te verbeteren.

Ook bij de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) blijven sinds de oprichting in juli 2012 regelmatig klachten binnenkomen van bewoners, die aangeven dat de parkeerplaatsen in "hun" straat worden bezet door auto's van medewerkers en bezoekers van de in de omgeving gevestigde bedrijven, winkels en scholen, respectievelijk reizigers van Station Leidschenveen. De bewoners moeten hierdoor zelf lange tijd rondrijden voordat zij een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning hebben gevonden of een flinke afstand lopen naar hun woning met zware tassen met boodschappen.

BOL kan dit alleen verklaren door een onvolledige afstemming tussen de vraag aan en aanbod van parkeerplaatsen in de betreffende straten en de parkeergelegenheden. Het verschil is alleen maar groter geworden door de voortgaande nieuwbouw of vestiging van woningen, bedrijven winkels en scholen in de nabijheid van station Leidschenveen en winkelcentrum 't Hoge Veen. BOL heeft enig onderzoek gedaan naar hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en of die kan worden verbeterd:

Het parkeerterrein bij winkelcentrum ’t Hoge Veen fungeert als openbare parkeerplaats tegen betaling voor zowel medewerkers en bezoekers van de daar gevestigde winkels, bedrijven en instellingen, als Park & Ride- voorziening voor treinreizigers en als gereserveerde parkeerplaats voor elektrische auto’s. Het aantal bezoekers die voor korte duur parkeren, is geleidelijk toegenomen. Medewerkers van winkels en bedrijven ontwijken het betaald parkeren door uit te wijken naar het “vrij” parkeren in de nabijgelegen woonstraten in De Lanen, resp. de Velden.

Voor medewerkers en bezoekers van CBS en de sportschool gevestigd aan de Klaas Voskuildreef is een openbaar parkeerterrein beschikbaar als parkeerplaats tegen betaling. Om het betaald parkeren te ontwijken wordt voor de parkeerbehoefte uitgeweken naar de nabijgelegen woonstraten in De Lanen, resp. de Velden om “vrij” te parkeren.

Voor leerkrachten van zowel het ROC Mondriaan als het ’s Gravendreef College is in een beperkt aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. Leerkrachten, leerlingen en bezoekers van zowel ROC Mondriaan als het ’s Gravendreef College ontwijken het betaald parkeren op de nabijgelegen parkeergelegenheden en wijken uit naar het “vrij” parkeren in de nabijgelegen woonstraten van De Lanen, resp. De Velden.

De Park en Ride – voorzieningen bij station Leidschenveen worden aangeboden als betaald parkeren. Treinreizigers wijken uit naar het “vrij” parkeren in de nabijgelegen woonstraten van De Lanen of De Velden.

Het parkeerterrein op het voormalige Albert Heijn-terrein aan het Pijlkruidveld is vervangen door waterberging, waardoor deze uitwijkmogelijkheid voor de parkeerbehoefte bij het winkelcentrum in Leidschenveen is verdwenen.

Vertegenwoordigers van BOL hebben de parkeerproblematiek in met name De Velden en De Lanen op 16 juli 2013 besproken met wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone, tevens wethouder van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, dhr. Peter Smit (VVD) en de directeur van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, mevrouw Anita Vos-Tijdhof.

Naar voren kwam, dat de gemeente de oorzaak van de parkeerproblematiek voor een belangrijk deel zoekt in de toename van het autobezit en de slechte parkeerdiscipline van de bewoners zelf! Bewoners parkeren op de openbare weg, terwijl er bij hun woning toch eigen parkeergelegenheden aanwezig zijn.

Alle klachten over parkeervoorzieningen in Leidschenveen worden getoetst aan het parkeerbeleid (Parkeerkader Den Haag 2010-2020) en daarop gebaseerde parkeernormen (Nota Parkeernormen Den Haag). Om actie te nemen hanteert de gemeente als criterium een norm van 90% bezetting van de openbare parkeerplaatsen in een door de gemeente aangewezen combinatie van meerdere straten in dezelfde buurt! Nadere informatie over deze gemeentedocumenten zal worden gegeven in de tabbladen "Parkeerkader", "Parkeernormen en "Links parkeerbeleid" van de website va BOL.

Ook werd verwezen naar "Project P2500": een grootschalig programma van de gemeente Den Haag, dat zich richt op het toevoegen van parkeercapaciteit in bestaande Haagse woongebieden. Doelstellingen zijn het oplossen van parkeerproblemen voor bewoners, en verbeteren van de leefbaarheid door het beter inpassen van parkeren in de openbare ruimte. Het college streeft er naar om in de periode 2010-2014 in buurten met hardnekkige parkeerproblematiek 2.500 parkeerplaatsen te creëren, dan wel de uitvoering in gang te hebben gezet. Leidschenveen bleek niet in dit programma te zijn opgenomen!

Tenslotte werd medegedeeld, dat de gemeente BOL voor dit onderwerp beschouwd als de belangenbehartiger en woordvoerder van de bewoners van leidschenveen en in het vervolg alle individuele klachten zal doorsturen naar BOL.
Afgesproken is, dat BOL een schriftelijk verzoek stuurt naar dhr. Smit om Leidschenveen op te nemen in Project P2500. BOL heeft dit verzoek op 1 oktober 2013 ingediend en daarbij aangedrongen om met voorrang in diverse buurten van Leidschenveen metingen te laten uitvoeren  van de bezetting van de openbare parkeergelegenheden. Hierop is als reactie ontvangen, dat BOL uiterlijk 1 november 2013 antwoord krijgt.

********************** 
Go Top