Laatste Nieuws

25-8-2017
Nieuwe Driemanspolder: 14 september 2017 Vergadering betreft Participatie inrichtingselementen middengebied. Lees meer  http://www.bewonersorganisatieleidschenveen.nl/index3.asp?nr=201708051238

*******


Planning N3MP
Klik HIER voor vergroting

28 maart Voorlichtingsbijeenkomet Nieuwe Driemanspolder
Snowworld Zoetermeer
Lees meer
*************************

27-2-2017


N3MP De Dijkencombi start met aanleg Nieuwe Driemanspolder
Lees meer 

************************
8-7-2016
Nieuwe Driemanspolder Leidschenveen, juli en augustus 2016 starten werkzaamheden werkzaamheden in het veld : Bodemonderzoek,

Lees meer HIER
*****************************


13-1-2016

Nieuwsflits Nieuwe Driemanspolder Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder
************

29-10-2015
************

29-9-2015
Aanleg Nieuwe Driemanspolder op koers na Koninklijk besluit !!
***********

1-9-2015
Eerste fase aanbesteding Nieuwe Driemanspolder gestart.
***********

29-8-2015
Opening Schoolbrug Stompwijk eerste stap naar realisatie Nieuwe Driemanspolder.
************

10-3-2015
*********

11 december 2014
Rijnland verheugd over groen licht voor realisatie Nieuwe Driemanspolder


Het hoogheemraadschap van Rijnland is verheugd over de uitspraak van de Raad van State waarin het bestemmingsplan voor het Zoetermeerse deel van de Nieuwe Driemanspolder is goedgekeurd. Alle bestemmingsplannen benodigd voor de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder zijn hiermee onherroepelijk. Deze uitspraak betekent groen licht voor de realisatie van een natuur- en recreatiegebied met waterberging tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg.
De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden, plassen, moeras, planten en dieren. Bij hevig regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik.
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt de  herinrichting van deze polder voor; werkzaamheden vinden plaats  tussen medio 2016 en 2020, voorbereidingen daarvoor zijn nu gaande. Partners bij de aanleg zijn de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag en de provincie Zuid-Holland.
Lees ook het persbericht van de gemeente Zoetermeer 'Groen licht voor Nieuwe Driemanspolder' (95 kB) (pdf)

**********************


  15 september 2014 laatste nieuws Nieuwe3Manspolder Overleg in Leidschenveen HIER

*******************


Komst Nieuwe Driemanspolder veiliggesteld


Informatieavond 6 maart zeer goed bezocht Klik Hier


25 juni 2013 - Het recreatie- en waterbergingsgebied Nieuwe Driemanspolder kan definitief worden aangelegd. De 6 betrokken overheden hebben de uitvoering van dit project onlangs veilig gesteld met een aanpassing van het Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder uit december 2008. De provincie verstrekt nog eenmaal een financiële bijdrage en laat de realisatie vervolgens over aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van financiële onzekerheid voor het project als gevolg van bezuinigingen door de rijksoverheid. De Nieuwe Driemanspolder ligt in het grensgebied van Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Deze gemeenten werken met de provincie Zuid-Holland en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland sinds 2003 aan plannen voor de ontwikkeling van dit gebied.

Impressie plangebied nieuwe Driemanspolder

Door bezuinigingen van het kabinet in 2010 was de financiering van de Nieuwe Driemanspolder onzeker geworden. Intensief overleg tussen de zes betrokken overheden heeft geleid tot nieuwe afspraken over de grootte van het project en over het eigendom en beheer van de gronden. In de afgelopen maanden hebben deze partijen gewerkt aan het aangepaste 'Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder'.Nieuw convenant

Nieuw in dit convenant is dat het Hoogheemraadschap van Rijnland verantwoordelijk wordt voor de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder. Het bestaande samenwerkingsverband dat de realisatie van het project oorspronkelijk op zich zou nemen, is opgeheven. De provincie Zuid-Holland verstrekt nog eenmaal een financiële bijdrage en trekt zich daarna terug. Staatsbosbeheer heeft straks geen rol meer: het toekomstige eigendom en beheer ligt dan bij de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (voor het droge deel van de Nieuwe Driemanspolder) en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (voor het natte deel van de polder). De polder Roeleveen is uit financiële overwegingen uit het project geschrapt.

Alle betrokken partijen hebben inmiddels ingestemd met de aanpassing van het convenant uit 2008. In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg moet ook de gemeenteraad akkoord gaan met de wijzigingen. Het onderwerp komt waarschijnlijk in september op de agenda van de beide gemeenteraden. Na goedkeuring door deze gemeenteraden kunnen de zes overheden de wijzigingsovereenkomst officieel ondertekenen. Daarna kan onder leiding van Rijnland de voorbereiding van de uitvoering beginnen.

Belang Nieuwe Driemanspolder


De realisatie van de Nieuwe Driemanspolder is uitermate belangrijk voor de regio. Bij hevige regenval is er in deze regio behoefte aan een gebied waar water opgevangen kan worden (piekberging). De Nieuwe Driemanspolder wordt daarnaast een prachtig gebied met natuur en het gaat allerlei recreatiemogelijkheden bieden voor de inwoners van de omringende steden.

Veelgestelde vragen:
01. Om welk gebied gaat het precies?
Het gaat om het gebied de Nieuwe Driemanspolder, inclusief een deel van Potteveen, Roeleveen, en de groenblauwe (natuur en water) verbinding van de Nieuwe Driemanspolder met de Stompwijkse vaart langs de landscheiding/Kostverlorenweg.
02. Waarom krijgt de Nieuwe Driemanspolder een andere bestemming?
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruimte nodig voor piekberging en seizoensberging van het water. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voorkomen dat u natte voeten krijgt. Dat kan prima plaatsvinden in de Nieuwe Driemanspolder. Ook een reden is dat een van de plaatsen waar een groenblauwe omgeving van belang is, is de Nieuwe Driemanspolder. Er wonen veel mensen omheen die natuur en ruimte voor recreatie nodig hebben.

De provincie Zuid-Holland heeft in 1999 het gebiedsperspectief voor de Groenblauwe Slinger vastgesteld, het gebied tussen het Groene Hart en Midden-Delfland. Zo wil men komen tot een groene inrichting van het gebied tussen de stedelijke gebieden in. Op die manier groeien de steden niet tegen elkaar aan en blijft er groene ruimte om van te genieten. Dat groen bestaat uit blijvende landbouwgebieden en voor een deel uit ‘robuuster’ groen door het aanleggen van natuurgebieden, bos en recreatiegebieden.

Het blauw van de Groenblauwe Slinger bestaat uit water. Doordat er steeds meer huizen en wegen komen, kan het water steeds moeilijker de bodem in. Dit zorgt voor wateroverlast. Door water de ruimte te geven kan die overlast worden tegengegaan.


03. Welke functie heeft het gebied nu?
Het gebied is nu vooral agrarisch.


04. Welke functies krijgen een plek in het gebied?
In het gebied zal ruimte zijn voor recreatie, natuur en waterberging.


05. Waarom krijgt dit gebied een nieuwe bestemming?

In het Gebiedsperspectief Groenblauwe Slinger, dat door Provinciale Staten in 1999 is vastgesteld, wordt de Nieuwe Driemanspolder als transformatiegebied aangewezen. Dat betekent dat het gehele gebied opnieuw wordt ingericht en de agrarische functie plaatsmaakt voor natuur en recreatie. Hier zijn vier redenen voor:

1. De waterhuishouding in de regio vraagt steeds meer aandacht: door de nieuwe inrichting kan water worden vastgehouden dat later weer afgegeven kan worden (seizoensberging) en er is ruimte om, in geval van extreem hoog water in de boezemkanalen, water tijdelijk op te slaan (piekberging).

2. De Nieuwe Driemanspolder vormt, met Roeleveen, een natuurlijke schakel tussen Midden Delfland, de Balij (in het zuiden) en het Groene Hart (in het noorden).

3. De Nieuwe Driemanspolder en Roeleveen liggen tussen twee verstedelijkte gebieden. Het rijk heeft dit soort smalle natuurgebieden al jaren geleden als bufferzone betiteld. Dit betekent dat in die gebieden niet gebouwd mag worden.

4. Voor de mensen uit de steden moet in de buurt ruimte zijn om te recreëren.06. Wat betekenen de plannen voor de landbouw en de maatschappelijke en economische perspectieven van de regio?
De landbouw verdwijnt uit de Nieuwe Driemanspolder en Roeleveen. Met de boeren die grond in die polders bezitten, wordt zorgvuldig gezocht naar de beste oplossing per individu.

De polder heeft verder een maatschappelijk én economisch belang omdat hij als aantrekkelijke leefomgeving een positieve bijdrage levert aan het welzijn van mensen in de regio. Dit heeft een positief effect op de economische bijdrage van mensen aan de maatschappij. Daarnaast speelt het maatschappelijk en economisch belang van de waterberging een rol in de Nieuwe Driemanspolder.07. Wat hebben bewoners en boeren aan de plannen?
Bewoners krijgen dicht bij huis een nieuw recreatiegebied waarvan ze gebruik kunnen maken. De boeren in het gebied zullen hun agrarische bedrijf elders voortzetten of de bedrijfsvoering beëindigen.08. Wat gaat er door het project in Roeleveen veranderen?
Roeleveen is een gebied dat grenst aan de Nieuwe Driemanspolder. De verkaveling blijft bestaan, de functie van het gebied ook.09. Hoe wordt de bereikbaarheid van het gebied?
In de plannen zijn fiets- en wandelverbindingen met de omliggende steden en gebieden opgenomen. Voor recreanten die met de auto komen, wordt een parkeergelegenheid gerealiseerd aan ondermeer de zuidkant van de Nieuwe Driemanspolder.10. Blijven de kleine landschapselementen bestaan?
Het cultuurhistorische belang van de bebouwing én de daarbij horende landschapselementen langs de Voorweg en in Wilsveen staan de overheden duidelijk voor ogen. Ze worden dan ook zoveel mogelijk behouden.

11. Hoe diep wordt het gebied uitgegraven?
Een deel van het gebied zal ongeveer 2 à 2,5 meter diep uitgegraven worden. De andere delen zijn ondieper, blijven gelijk of worden zelfs opgehoogd.

Bij de keuze voor de diepte spelen waterkwaliteit, landschappelijke wensen en benodigde hoeveelheid grond voor de kades een rol.


Bron en meer info HIER

***************************** 
Go Top